Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus antavat välineet oman identiteetin rakentamiseen ja ympäröivän maailman kohtaamiseen. Äidinkielen kaikkien kurssien keskeisiä alueita ovat puheviestintä, lukeminen ja luetun tulkinta sekä  kurssisisällön mukaisten tekstien kirjoittaminen.

Kirjallisuuden opetus antaa aineksia monenlaisten tekstien ymmärtämiseen ja tulkintaan. Oma kielellinen ilmaisu kehittyy, millä on suuri merkitys kulttuuri-identiteetin ja maailmankuvan kannalta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Arvosanan perusteena ovat kurssiin kuuluvat kirjalliset ja suulliset tuotokset, aktiivinen osallistuminen työskentelyyn kurssin aikana sekä kurssin päättökoe.

ÄI01
Tekstit ja vuorovaikutus
Pakollinen kurssi
Ensimmäinen kurssi johdattaa äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun lukiossa. Opiskelija tarkastelee tekstien ominaispiriteitä ja tutustuu erilaisiin tekstilajeihin uutisesta novelliin. Kurssilla kommentoidaan, referoidaan ja tuotetaan tekstejä sekä paneudutaan oikeakielisyyteen. Lisäksi harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ryhmässä.

ÄI02
Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Pakollinen kurssi
Toisen kurssin teemana on kielen kulttuurin ja kirjallisuuden merkitys identiteetin ja yhteiskunnan rakentajina. Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen rakenteista, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja moninaisuudesta sekä vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Kurssilla harjoitellaan prosessikirjoittamista ja suullisen esityksen rakentamista sekä muun muassa palautteen antamista ja vastaanottamista.

ÄI03
Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Pakollinen kurssi
Kolmannella kurssilla opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta ja kielen taiteellisesta ja kulttuurisesta tehtävästä syvenee. Kurssilla tarkastellaan kielen ja kirjallisuuden keinoihin. Eritellään ja tulkitaan proosaa, runoutta ja draamaa ja tarkastellaan monimuotoista ilmaisua, esimerkiksi elokuvaa ja teatteria. Myös omissa teksteissä ja keskusteluissa sovelletaan kaunokirjallisuuden tulkinnan keinoja ja peruskäsitteitä.