Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus antavat välineet oman identiteetin rakentamiseen ja ympäröivän maailman kohtaamiseen. Äidinkielen kaikkien kurssien keskeisiä alueita ovat puheviestintä, lukeminen ja luetun tulkinta sekä  kurssisisällön mukaisten tekstien kirjoittaminen.

Kirjallisuuden opetus antaa aineksia monenlaisten tekstien ymmärtämiseen ja tulkintaan. Oma kielellinen ilmaisu kehittyy, millä on suuri merkitys kulttuuri-identiteetin ja maailmankuvan kannalta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Arvosanan perusteena ovat kurssiin kuuluvat kirjalliset ja suulliset tuotokset, aktiivinen osallistuminen työskentelyyn kurssin aikana sekä kurssin päättökoe.


Opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaiset kurssit

ÄI01
Tekstit ja vuorovaikutus
Pakollinen kurssi
Ensimmäinen kurssi johdattaa äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun lukiossa. Opiskelija tarkastelee tekstien ominaispiriteitä ja tutustuu erilaisiin tekstilajeihin uutisesta novelliin. Kurssilla kommentoidaan, referoidaan ja tuotetaan tekstejä sekä paneudutaan oikeakielisyyteen. Lisäksi harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ryhmässä.

ÄI02
Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Pakollinen kurssi
Toisen kurssin teemana on kielen kulttuurin ja kirjallisuuden merkitys identiteetin ja yhteiskunnan rakentajina. Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen rakenteista, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja moninaisuudesta sekä vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Kurssilla harjoitellaan prosessikirjoittamista ja suullisen esityksen rakentamista sekä muun muassa palautteen antamista ja vastaanottamista.

ÄI03
Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Pakollinen kurssi
Kolmannella kurssilla opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta ja kielen taiteellisesta ja kulttuurisesta tehtävästä syvenee. Kurssilla tarkastellaan kielen ja kirjallisuuden keinoihin. Eritellään ja tulkitaan proosaa, runoutta ja draamaa ja tarkastellaan monimuotoista ilmaisua, esimerkiksi elokuvaa ja teatteria. Myös omissa teksteissä ja keskusteluissa sovelletaan kaunokirjallisuuden tulkinnan keinoja ja peruskäsitteitä.

 


Opetussuunnitelman 1.8.2005 mukaiset kurssit

vAI04
Tekstit ja vaikuttaminen
Pakollinen kurssi
Mistä tekstin ja puheen vaikuttavuus syntyy? Tekstejä tarkastellaan neljännellä kurssilla vaikuttamisen näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan vaikuttamaan pyrkiviin tekstilajeihin, kuten mielipiteisiin, kolumneihin ja pakinoihin, arvosteluihin ja kommentteihin. Opiskelija oppii löytämään tekstin perustelut ja ne kielen keinot, joilla lukijaan ja kuulijaan vaikutetaan. Samoin hän oppii käyttämään näitä keinoja omissa teksteissään. Hän tunnistaa ja osaa käyttää erilaisia kielellisiä suostuttelun, manipuloinnin ja propagandan keinoja. Hän erottaa myös tekstien piilovaikutuksia, esim. ironian ja satiirin.
Medialukutaitojen syventäminen  korostuu: kurssin aikana  eritellään erilaisia mediatekstejä ja pohditaan viestittäjän vastuuta (lähde- ja mediakritiikki) ja  tekstien vaikutuksia yksilöön ja yhteiskuntaan.

vAI05
Teksti, tyyli ja konteksti
Pakollinen kurssi
Äidinkielen ja kirjallisuuden viidennellä kurssilla tutustutaan eri aikakausien tyylisuuntiin ja kaunokirjallisiin teksteihin. Miten tyyli näkyy  kirjallisuuden suuntauksissa ja heijastuu sanastoon ja lauserakenteisiin, kielen kuvallisuuteen sekä sävyyn ja tunnelmaan? Opiskelija tunnistaa, millaisia ihmiskuvia ja käsityksiä maailmasta tekstit ilmentävät ja millaisesta  aate- ja arvomaailmasta ne kertovat.  Opiskelija pystyy myös  soveltamaan tyylien ja kulttuuriyhteyksien tuntemustaan omissa pohdiskelevissa teksteissään ja tulkinnoissaan.

vAI06
Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Pakollinen kurssi
Kuudennella kurssilla paneudutaan suomen kielen, suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin kehitykseen: oman kielen ja kulttuurin avulla ihminen ymmärtää kansallisen identiteetin merkityksen ihmiselle itselleen ja yhteiskunnalle. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat suomen kielen kehitys puhekulttuurista kirjoitettuun kulttuuriin ja nykyviestintään. Kurssin aikana tutustutaan suomalaiseen kaunokirjallisuuteen ja sen välittämiin tiede- ja taideyhteyksiin. Opiskelijoiden tulee tuntea kirjallisuutemme keskeisiä teoksia ja teemoja. Kurssin aikana he laativat myös kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin keskeisistä aiheista.

vAI07
Puheviestinnän taitojen syventäminen

Syventävä kurssi
Puheviestinnän merkitys on suuri kaikissa ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssilla harjoitellaan niin kielellistä kuin ilmeisiin, eleisiin ja muihin ei-kielellisiin keinoihin perustuvaa puheviestintää monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla harjoitellaan myös neuvottelujen, kokousten sekä  keskustelutilanteiden menettelytapoja sekä syvennetään esiintymistaitoja ja ryhmätilanteiden toimintamalleja.
Tavoitteena on esiintymistaitojen ja puhumisrohkeuden karttuminen. Myös viestien ja sanomien luotettavuuden arvioiminen on keskeinen tavoite.

vAI08
Tekstitaitojen syventäminen

Syventävä kurssi
Tekstitaidot (tekstin lukeminen, erittely, ymmärtäminen, tulkinta ja arviointi) ovat tärkeitä taitoja opiskelussa ja työelämässä. Kahdeksannella kurssilla pyritään syventämään ja varmentamaan näitä taitoja. Kurssin aikana tunnistetaan ja tuotetaan monipuolisesti tekstilajeja ja tehdään erilaisia tekstianalyyseja (asiatekstitehtävät, runo-, proosa-  ja kuva-analyysit). Lisäksi hiotaan omia tekstin rakentamisen taitoja suunnittelusta ja jäsentelystä rakenneratkaisuihin ja  tyylin muokkaukseen oikeakielisyyden  vaatimuksia unohtamatta.

vAI09
Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
Syventävä kurssi
Äidinkielen ja kirjallisuuden yhdeksännen kurssin avainteema on nykykulttuuri. Aineistona ovat nykykirjallisuuden ja median ajankohtaisteemat. Kurssilla syvennetään opiskelijan kriittistä lukutaitoa ja valmennetaan opiskelijan kirjallista ilmaisua kohti päättötutkinnon vaatimuksia. Opiskelija tuottaa sekä suullisia että kirjallisia puheenvuoroja  kieltä ja kulttuuria käsittelevistä  ajankohtaisista teemoista. Hän pystyy myös arvioimaan mediatekstien ja muiden tekstien ilmaisu- ja vaikutuskeinoja.

vAI10
Kirjallisuus ajattelun avartajana
Soveltava kurssi
Kurssilla perehdytään sellaisiin länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden tyylisuuntiin, teoksiin ja kirjailijoihin, jotka ovat voimakkaasti vaikuttaneet eurooppalaiseen ja suomalaiseen ajatteluun, maailmankuvaan ja ihmiskäsityksiin. Opiskleija
kykenee vertailemaan eri aikakausien ja tyylisuuntien kirjallisia virtauksia ja näkemyksiä sekä oppii arvioimaan kirjallisuuden eri lajien merkitystä ihmisen maailmankuvan rakentamisessa. Opiskelijan toivotaan löytävän kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan maailmasta itseään kiinnostavia ja omaa kehitystään rikastuttavia aiheita ja teoksia.

vAI11
Toimittajakurssi

Soveltava kurssi
Toimittajakurssilla opiskelijat saavat mediateksteistä sekä teoreettista tietoa että käytännön osaamista. Journalistiseen kirjoittamiseen ja kuvalliseen ilmaisuun haetaan toimittajamaista otetta. Opiskelija tutustuu julkaisemisessa tarvittaviin välineisiin ja menetelmiin. Kurssitöitä julkaistaan koulun kotisivuilla ja verkkolehdessä. Kurssista saa suoritusmerkinnän tehtävät tehtyään.

vAI012
Elokuvakurssi
Soveltava kurssi
Kurssilla keskitytään pitkään näytelmäelokuvan kerrontaperinteeseen, käydään läpi elokuvailmaisun perusteita ja tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan mahdollisuuksiin. Elokuvakerrontaan perehdytään konkreettisten elokuvanäytteiden avulla. Kurssilla katsotaan paljon elokuvia, joista opiskelijat kirjoittavat analyysejä sovitusta näkökulmasta. Kurssista saa suoritusmerkinnän tehtävät tehtyään.

vAI013
Inspiraatiosta ilmaisuksi – luovan kirjoittamisen kurssi
Soveltava kurssi
Luova kirjoittaminen tuottaa sanataidetta. Kurssin mottona on: Todellisuutta ei ole olemassa, me luomme sen. (Honoré de Balzac) Tavoitteemme kurssilla on löytää jokaisen oma ”ääni” ja persoonallinen ilmaisu ja sitä kautta sanataiteen ilo ja lohtu. Kurssilaisten harrastuneisuus määrää yksilölliset tavoitteet. Tuotamme sanataiteen eri lajien tekstejä. Runot ja novellit ovat suosikkeja. Innoituksen lähteitä tarjoavat kaikki muutkin taiteenalat, varsinkin musiikki ja kuvataide. Kurssin lopuksi kootaan tuotetuista teksteistä antologia yhteiseksi iloksi ja muistoksi kurssista. Kurssi on soveltava kurssi ja se arvostellaan suoritusmerkinnällä.