Biologia

Biologia on tieteenala, joka tutkii luontoa molekyylitasolta biosfääriin. Biotieteet ja erityisesti bioteknologia ovat yksi nopeimmin kehittyviä tieteenaloja ja sen sovelluksia tarvitaan laajasti yhteiskunnassa.

Viherlaakson lukiossa biologian kursseja on tarjolla seitsemän. Kaksi ensimmäistä kurssia; Eliömaailma sekä Solu ja perinnöllisyys, ovat pakollisia kursseja. Syventäviä kursseja on kolme: Ympäristöekologia, Ihmisen biologia ja Bioteknologia. Soveltavina kursseina tarjotaan biologian laborointikurssia sekä kertauskurssia.

Laborointikurssilla on tarkoitus opiskella opiskeltujen kurssien asioita käytännön sovellusten avulla. Kertauskurssi valmentaa opiskelijaa ylioppilastutkinnon biologian kokeeseen. Ylioppilaskirjoitusten biologian kokeen tehtävät on laadittu sekä pakollisten että syventävien kurssien sisällöistä. Biologian kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Tosin järjestyksestä voi poiketa hieman. Lisää tietoa kurssien suoritusjärjestyksestä löytyy opinto-oppaasta.

BI01
Eliömaailma
Pakollinen kurssi
Kurssilla perehdytään elämän tunnusmerkeihin ja perusedellytyksiin sekä elämän ilmiöiden tutkimiseen. Tavoitteena on ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuudella ja biosysteemien eri tasoilla tarkoitetaan. Lisäksi pohditaan evoluution jatkuvuutta, mekanismeja ja merkitystä.

BI02
Solu ja perinnöllisyys
Kurssilla perehdytään solun merkitykseen elämän perusyksikkönä ja opetellaan tunnistamaan erilaisia soluja ja niiden rakenteita.

BI03
Ympäristöekologia
Syventävä kurssi
Ekologian perusteet ja ihmisen toiminnan vaikutus elolliseen luontoon ovat kurssin keskeistä sisältöä. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle.

BI04
Ihmisen biologia
Syventävä kurssi
Kurssin keskeistä sisältöä ovat ihmissolun erilaistumisen pääpiirteet sekä kudosten ja elinten rakenteet ja toimintaperiaatteet.  Opiskelija ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia niihin sekä hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana.

BI05
Bioteknologia
Syventävä kurssi
Kurssilla syvennetään tietoja solun hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta. Keskeistä sisältöä ovat molekyylien rakenne ja merkitys solun toiminnassa, bakteerien ja virusten rakenne, toiminta ja lisääntymisen periaatteet sekä geenien toiminta ja toiminnan säätely.

BI06
Biologian laborointikurssi
Soveltava kurssi
Opiskelija oppii soveltamaan aiempien biologian kurssien sisältöä erilaisten kokeellisten töiden avulla. Opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn laboratoriossa sekä noudattamaan kirjallisia työskentelyohjeita ja laatimaan kirjallisia työselostuksia.

BI07
Biologian kertauskurssi
Soveltava kurssi
Oppilas kykenee hahmottamaan pakollisten kurssien aihepiirien keskeisimmät ilmiöt ja niiden välisiä kytkentöjä.
Tavoitteena valmentaa oppilasta vastaamaan laajoihin reaalikokeen tehtäviin.