Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto on uskonnollisesti sitoutumaton katsomusaine. Kursseilla annetaan opiskelijoille valmiuksia oman identiteetin ja elämänkatsomuksen rakentamiseen ja tarkasteluun. Elämänkatsomustiedon opetus antaa tietoa ja taitoja eettisten ongelmien ratkomiseen ja monipuoliseen pohdintaan. Lisäksi tärkeää on oman kulttuurisen ja katsomuksellisen sivistyksen kehittäminen. Elämänkatsomustiedossa keskeisiä periaatteita ovat ihmisoikeuksien kunnioitus, kestävä kehitys, oikeudenmukaisuus ja monikulttuurisuus.

Elämänkatsomustietoon kuuluu kolme pakollista ja kaksi syventävää kurssia. Viherlaakson lukiossa järjestetään vuosittain yksi elämänkatsomustiedon pakollinen kurssi siten, että opiskelijan on mahdollista kolmen vuoden aikana suorittaa kolme pakollista kurssia. Pakollisia kursseja järjestetään myös Espoon toisen asteen oppilaitosten yhteistyöaikana. Opiskelijoilla on siis mahdollisuus tarvittaessa suorittaa kursseja myös muissa Espoon lukioissa. Toisen asteen oppilaitosten yhteisestä kurssitarjonnasta tarkemmin, ks. www.espoo.fi/kurssitarjotin. Syventäviä kursseja järjestetään tarpeen mukaan.

ET01
Hyvä elämä
Pakollinen kurssi
Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.

ET02
Maailmankuva
Pakollinen kurssi
Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja erilaisia maailmankuvia. Tarkastelun kohteena ovat myös ne tahot, jotka vaikuttavat maailmankuvaamme. Kurssilla käsitellään lisäksi väitteiden ja uskomusten perusteluja.

ET03
Yksilö ja yhteisö
Pakollinen kurssi
Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian käsitteisiin ja toteutumiseen.

ET04
Kulttuuriperintö ja identiteetti
Syventävä kurssi
Kurssilla syvennytään monikulttuurisuuteen nyky-yhteiskunnissa niin maailmalla kuin Suomessakin. Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Keskeisinä käsitteinä tarkastelemme kulttuuria, identiteettiä, etnosentrisyys ja etnisyys.

ET05
Maailman selittäminen katsomusperinteissä
Syventävä kurssi
Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.