Englanti

Englannin opiskelu mahdollistaa monipuolisen kulttuurienvälisen kanssakäymisen eri puolilla maailmaa. Taito viestiä  vieraalla kielellä sekä kyky ymmärtää toisenlaisen kulttuurin edustajia avartaa maailmankuvaa ja auttaa ymmärtämään erilaisuutta sekä tunnistamaan oman kansakunnan erityispiirteet. Kursseilla 1-6 (pakolliset kurssit) opiskellaan nuorten elämään liittyviä asioita kuten ihmissuhteet, harrastukset, matkailu, opiskelu ja työ. Lisäksi tarkastellaan yhteiskunnallisia asioita, elinympäristöä, tieteen saavutuksia, talouselämää sekä englannin kielialueen kulttuuria eri taiteiden välityksellä.


Opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaiset kurssit

ENA01
Nuori ja hänen maailmansa
Pakollinen kurssi
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät aikuistumiseen, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla tutustutaan myös vieraiden kielten opiskelutekniikkaan.

ENA02
Hyvinvointi ja aktiivinen elämä
Pakollinen kurssi
Kurssilla käsitellään hyvinvointia ja aktiivista elämää ja tutustutaan uusiin maihin. Harjoitellaan prepositioita, passiivia ja pronomineja. Parannetaan kommunikaatiovalmiutta. Aihepiirejä elävöitetään erilaisten kirjallisten tekstityyppien kuten blogien kautta.

ENA03
Kulttuuri
Pakollinen kurssi
Kurssilla 3 harjaannutaan ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia kulttuuri-ilmiöitä,
parannetaan esiintymisvalmiuksia ja harjoitellaan erityyppisten tekstien tuottamista. Ilmaisun kielellinen tarkkuus paranee. Aihepiireinä ovat kulttuurin eri ilmiöt kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa sekä paikallisissa ja kansainvälisissä perinteissä.

ENA04
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Pakollinen kurssi
Oppimateriaali ilmestyy vuoden 2017 puolella.


Opetussuunnitelman 1.8.2005 mukaiset kurssit

vEA05
Kulttuuri
Pakollinen kurssi
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.

vEA06
Tiede, talous ja tekniikka
Pakollinen kurssi
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.

vEA07
Luonto ja kestävä kehitys
Syventävä kurssi
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.

vEA08
Puhu ja ymmärrä paremmin
Syventävä kurssi
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit.

vEA09Lontoo 3
Creative Writing
Soveltava kurssi
Luovan kirjoittamisen kurssilla keskitytään kirjalliseen tuottamiseen prosessina  –  suunnittelu, luonnokset, palautteen antaminen ja puhtaaksikirjoitus. Tärkeää on tekstin tuottaminen sekä itsenäisesti että ryhmässä opiskelijatovereiden kanssa. Kurssityöt vaihtelevat lyhyemmistä tarkemmin rajatuista työtehtävistä aina isompien kirjallisten tuotosten laatimiseen. Inspiraation lähteinä voivat toimia esim. kirjallisuus, elokuvat  ja media. Kurssin aikana saatavan harjoittelun avulla pyritään tekstin kirjoittamisen parantamiseen ja luovaan itseilmaisuun. Intoa ja uskallusta omien ajatusten ja mielipiteiden esittämiseen!

vEA10
Abi-kurssi
Soveltava kurssi
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja perehdytetään opiskelija kielikokeen rakenteeseen. Keskitytään ylioppilaskirjoituksien tehtävätyyppien läpikäymiseen ja sanaston ja rakenteiden kertaamiseen sekä laajennetaan aihepiirisanastojen ja rakenteiden hallintaa.

vEA11
GVH   English Book Club
Soveltava kurssi
Kurssin aikana luetaan yhdessä  2-3 kirjaa, joista keskustellaan  lähiopetustunneilla sekä ryhmän omassa Fronter-huoneessa. Tavoitteena on yhteinen lukukokemus  ja tutkiva ote kirjaan. Join us on a literary journey.