Englanti

Englannin opiskelu mahdollistaa monipuolisen kulttuurienvälisen kanssakäymisen eri puolilla maailmaa. Taito viestiä  vieraalla kielellä sekä kyky ymmärtää toisenlaisen kulttuurin edustajia avartaa maailmankuvaa ja auttaa ymmärtämään erilaisuutta sekä tunnistamaan oman kansakunnan erityispiirteet. Kursseilla 1-6 (pakolliset kurssit) opiskellaan nuorten elämään liittyviä asioita kuten ihmissuhteet, harrastukset, matkailu, opiskelu ja työ. Lisäksi tarkastellaan yhteiskunnallisia asioita, elinympäristöä, tieteen saavutuksia, talouselämää sekä englannin kielialueen kulttuuria eri taiteiden välityksellä.

ENA01
Nuori ja hänen maailmansa
Pakollinen kurssi
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät aikuistumiseen, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla tutustutaan myös vieraiden kielten opiskelutekniikkaan.

ENA02
Hyvinvointi ja aktiivinen elämä
Pakollinen kurssi
Kurssilla käsitellään hyvinvointia ja aktiivista elämää ja tutustutaan uusiin maihin. Harjoitellaan prepositioita, passiivia ja pronomineja. Parannetaan kommunikaatiovalmiutta. Aihepiirejä elävöitetään erilaisten kirjallisten tekstityyppien kuten blogien kautta.

ENA03
Kulttuuri
Pakollinen kurssi
Kurssilla 3 harjaannutaan ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia kulttuuri-ilmiöitä,
parannetaan esiintymisvalmiuksia ja harjoitellaan erityyppisten tekstien tuottamista. Ilmaisun kielellinen tarkkuus paranee. Aihepiireinä ovat kulttuurin eri ilmiöt kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa sekä paikallisissa ja kansainvälisissä perinteissä.

ENA04
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Pakollinen kurssi