Espanja

ESPANJA, B3-oppimäärä
¡Bienvenido a estudiar español!

Espanjaa opinnot alkavat Viherlaakson lukiossa aivan alkeista (B3 –oppimäärä). Espanjaa voit opiskella yhteensä yhdeksän kurssia. HUOM!: Mikäli suoritat lukion ”normaalissa” kolmen vuoden tahdissa, tulee sinun aloittaa kieliopintosi heti ensimmäisenä lukiovuonna, jotta ehtisit opiskella kaikki yo-kokeen suorittamisen kannalta olennaiset kurssit!

1. vuoden kurssit
Ensimmäisenä lukiovuonna suoritat espanjaa neljä kurssia (EAB31, EAB32, EAB33 ja EAB34). Opinnot käynnistyvät aivan alkeista. Suulliseen kielitaitoon kiinnitetään suurta huomiota heti alkeista lähtien; tavoitteena on se, että jo ensimmäisten kurssien jälkeen opiskelija pystyy sujuvasti kertomaan itsestään ja hänen elämäänsä lähellä olevista asioista espanjaksi.

EAB31
Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Syventävä kurssi
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin.

EAB32
Matkalla maailmassa

Syventävä kurssi
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavallisissa asiointitilanteissa.

EAB33
Elämän tärkeitä asioita

Syventävä kurssi
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

EAB34
Monenlaista elämää

Syventävä kurssi
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

2. vuoden kurssit

Toisena lukiovuonna suoritat espanjaa niin ikään neljä kurssia. Toisen vuoden kursseilla kiinnitetään suullisen kielitaidon kehittämisen lisäksi suurta huomiota oikeakielisyyteen ja kirjalliseen ilmaisuun. Toisen vuoden viimeisellä kurssilla opiskelijat perehtyvät jo alustavasti siihen vaatimustasoon, jota espanjan yo-koe edellyttää.

EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Syventävä kurssi
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

EAB36 Kulttuuri ja mediat
Syventävä kurssi
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Syventävä kurssi
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

EAB38 Yhteinen maapallomme

Syventävä kurssi
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

EAB39 Kertauskurssi (suoritetaan osittain itsenäisesti kesällä ja osittain syksyllä 1. jaksossa syksyn)
Soveltava kurssi
Kurssilla keskitytään harjoittelemaan tulevaan YO-kokeeseen