Filosofia

Filosofiaa sanotaan usein tieteiden äidiksi. Tämä on osuva määritelmä, sillä kaikkien tieteenalojen perusta lepää filosofisessa ajattelussa. Filosofian opiskelu antaa ajattelun työkaluja lukuisiin erilaisiin oppiaineisiin, eikä sellaista elämänaluetta liene, mille filosofinen ajattelu ei tarjoaisi mitään. Viherlaakson lukion filosofian opetuksessa korostetaan käsiteanalyyttista otetta filosofiaan. Opiskelun tavoitteena on syventää analyyttisen ajattelun taitoja ja niiden myötä todellisuuden eri puolien ja kokonaisuuksien hahmottamista.

Elämänfilosofiaa ei kuitenkaan unohdeta: keskustelevassa filosofiassa on milloin tahansa mahdollista nostaa esiin ihmisen eksistenssiä, eettisyyttä ja yhteiskunnallisuutta sivuavia kysymyksiä. Viherlaakson lukiossa on tarjolla opiskelijamääristä riippuen neljästä kuuteen filosofian kurssia. Pakollinen kurssi kuuluu kaikille – syventävät ja soveltavat kurssit sopivat ennen muuta teoreettisesta ajattelusta kiinnostuneille ja ehkä tiedeuraa suunnitteleville. Filosofian ainereaalissa hyvin menestyminen edellyttää filosofian aktiivista itsenäistä harrastamista.

FF01
Johdatus filosofiseen ajatteluun
Pakollinen kurssi
Filosofian peruskurssilla tutustutaan filosofisen ajattelun luonteeseen ja keskeiseen käsitteistöön. Kurssi rakentuu temaattisesti filosofian eri osa-alueiden, kuten metafysiikan, tieto-opin, etiikan ja yhteiskuntafilosofian varaan. Ontologiset käsitteet ja päättelyn taidot saavat kurssilla suurimman huomion, koska niiden ymmärtäminen on ratkaisevaa filosofian syventävän opiskelun kannalta. Filosofian peruskurssi suoritetaan ensimmäisenä vuotena ja on edellytys filosofian jatko-opinnoille.

FF02
Filosofinen etiikka
Syventävät kurssit
Filosofisessa etiikassa tutkitaan hyvän elämän perusteita käsiteanalyyttisestä näkökulmasta. Erilaisten ihmiskäsitysten ja etiikan ontologisen perustan tarkastelu kuuluu filosofisen etiikan työtapoihin. Kurssilla pohditaan myös soveltavan etiikan kysymyksiä. Niiden parissa tarvitaan ennen muuta keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja, sillä etiikan kysymysten yhteinen tarkastelu ja filosofinen dialogi avaavat parhaiten erilaisia näkökulmia moraalin ja arvojen maailmoihin. Kurssilla voidaan hyödyntää vaihtelevia työtapoja omakohtaisesta tutkimisesta erilaisiin ryhmätöihin. Etiikan kurssi suositellaan luettavaksi toisena opiskeluvuotena. Edeltävät opinnot: filosofian peruskurssi.

FF03
Tiedon ja todellisuuden filosofia
Syventävä kurssi
Tieto-opin kurssilla on avainrooli analyyttisten taitojen kartuttamisessa. Kurssi on varsin teoriapitoinen aiheiden ulottuessa tiedon käsitteestä loogisen ajattelun perusteisiin ja ihmiskäsityksistä tieteenfilosofisiin koulukuntiin. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen filosofiseen opetuskeskusteluun on tärkeää asiakokonaisuuksien hahmottumisen kannalta. Kurssin aikana jokainen opiskelija perehtyy omakohtaisesti valitsemaansa filosofiin ja alustaa hänen ajatteluaan keskustelun pohjaksi. Kurssilla tarkastellaan myös ajankohtaisia tiedollisia kysymyksiä uutismaailmaan liittyen. Tieto-opin kurssi on hyvä lukea toisena opiskeluvuotena yhdessä etiikan kurssin kanssa. Edeltävät opinnot: filosofian peruskurssi.

FF04
Yhteiskuntafilosofia
Syventävä kurssi
Yhteiskuntafilosofian kurssi laajentaa eettistä, tieto-opillista ja ontologista ajattelua yhteiskunnalliseen suuntaan. Kurssilla tarkastellaan hyvän yhteiskunnan perusteita sekä ihmistä vallankäyttäjänä ja poliittisena toimijana. Poliittisten aatteiden arvoperusta, vallankäytön oikeutus sekä valtion idea ovat kurssin keskeistä sisältöä. Kurssin työskentelymenetelmiä ovat filosofisen dialogin ohella lukupiiri ja seminaari. Lukupiirissä opiskelijan tehtävänä on perehtyä jonkun yhteiskuntafilosofisen ajattelijan alkuperäistekstiin ja nostaa siitä kysymyksiä keskustelun pohjaksi kurssin loppuseminaarissa. Yhteiskuntafilosofian kurssi on järkevintä lukea kolmantena opiskeluvuotena edeltävinä opintoinaan muut filosofian kurssit, koska silloin kurssista saa parhaan mahdollisen hyödyn oman yhteiskuntafilosofisen ajattelun sekä ylioppilaskirjoitusten kannalta. Edeltävät opinnot: FF 01, FF 02, FF 03.

FF05
Estetiikka
Soveltava kurssi
Kurssilla perehdytään taiteen ja kauneuden käsitteiden historiaan ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös taiteellisen merkityksen, sen tulkinnan ja arvottamisen kysymyksiä, sekä taiteen ja moraalin välisiä kysymyksiä. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään nykytaidetta sekä tämän päivän taiteen haasteita suhteessa traditioomme. Mahdollisuuksien mukaan käsitellään myös yksittäisiin taiteenlajeihin liittyviä filosofisia kysymyksiä. Kurssilla käydään läpi estetiikan keskeisiä käsitteitä ja suuntauksia. Kurssilla on tarkoitus tehdä vierailuja aihepiiriin liittyen. Edeltävät opinnot: filosofian peruskurssi.

FF06
Filosofian kertauskurssi
Soveltava kurssi
Kuutoskurssi on tarkoitettu filosofian ainereaalikokeessa kirjoittaville abiturienteille. Kurssilla kerrataan filosofian kurssien keskeisiä sisältöjä sekä harjoitellaan filosofista vastaamista ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. Kurssi järjestetään kolmannen vuoden kolmannessa jaksossa, mikäli osanottajia on riittävästi.