Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, jossa luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina.

Opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaiset kurssit

FY01 Fysiikka luonnontieteenä
Pakollinen kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Hän ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Hän suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille.

FY02 Lämpö
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt ja osaa käyttää sekä soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän, yhteiskunnan, ympäristön ja teknologian ilmiöissä. Kurssilla tutkitaan aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä. Kurssilainen saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

FY03 Sähkö
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Kurssin aikana opiskelija harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä. Hän osaa tutkia sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä.

 


Opetussuunnitelman 1.8.2005 mukaiset kurssit

vFY02 Lämpö
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt. Kurssilla tutkitaan aineen termodynaamiseen tilaan ja lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä. Kurssilainen
saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

vFY03 Aallot
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä, perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä ja sähkömagneettisia aaltoja.

vFY04 Liikkeen lait
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja. Hän tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin lakeihin sekä ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa.

vFY05 Pyöriminen ja gravitaatio
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallisessa hallinnassa.

vFY06 Sähkö
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan sekä osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä.

vFY07 Sähkömagnetismi
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tuntemustaan sähkömagnetismiin liittyvissä ilmiöissä. Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat mm. magneettinen voima, magneettikenttä sekä aine ja hiukkanen magneettikentässä. Induktiolaki, Lenzin laki, induktioilmiöt, pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio sekä energian siirto sähkövirran avulla kuuluvat myös kurssin sisältöön.

vFY08 Aine ja säteily
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina. Opiskelija syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana.

vFY09 Fysiikan kertauskurssi
Soveltava kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan kursseilla 1. – 8. käsitellyistä asioista. Hän oppii yhdistämään jo hankittuja tietoja ja käyttää tehokkaasti matematiikkaa fysiikan apuna. Kurssilla valmistaudutaan fysiikan ylioppilaskirjoituksiin.

vFY10 Fysiikan työkurssi
Soveltava kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa yhdistää fysiikan teorian ja kokeellisen tutkimuksen toisiinsa. Hän oppii työskentelemään fysiikan laboratoriossa ja hallitsee työselosteiden tekemisen.
Kurssin arviointi: Työselosteet ja mahdolliset mittauspöytäkirjat arvioidaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi FY05-kurssin jälkeen.

vFY11 CERN -kurssi
Soveltava kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija näkee kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja saa valmiuksia tehdä tutkimusta ryhmässä. Kurssin päätavoite on tutustumismatka CERN:iin, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen, joka sijaitsee Sveitsin ja Ranskan rajalla. Siellä opiskelijoille järjestetään tiedeleirikouluohjelmaa. Kurssi tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Kurssille haetaan opiskelijoita hakemusten ja haastatteluiden perusteella ja hakijamäärä on rajoitettu. Kurssi arvioidaan suoritusmerkintänä ja kurssista saa lisäksi erillisen todistuksen osallistumisesta CERN:n tiedeleirikouluun.