Historia

Oppiaineena historia on yleissivistävä. Historiallinen tieto rakentaa ihmisen identiteettiä ja antaa välineitä syvemmän kulttuurikehityksen ymmärtämiseen. Opillisina tavoitteina on ymmärtää ihmisen toimintaa ajassa ja paikassa, tuntea länsimaisen kulttuurin juuria ja vaikutuksia maailmanhistoriaan sekä tiedostaa suomalaisuuden juuria ja Suomen myöhempää valtiollista, yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä.

Viherlaakson lukiossa opiskelijat voivat neljän pakollisen kurssin lisäksi valita kaksi syventävää sekä soveltavan kertauskurssin. Kertauskurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, joka päättyy preliminääriin. Ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta pakolliset kurssit ovat tärkeimmät, mutta usein juuri syventävien kurssien lukeminen antaa ratkaisevan lisän ainereaalikokeessa menestymiselle.

HI01
Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Pakollinen kurssi
Ykköskurssi on maailmanhistorian peruskurssi, jolla tutustutaan historiaan oppiaineena ja opiskellaan ihmiskunnan kulttuurikehitystä esihistoriallisista ajoista nykypäivään. Erityisenä näkökulmana on ihmisen tekninen historia ja vuorovaikutus luonnon kanssa. Kurssi opiskellaan ensimmäisenä vuotena ja on suoritettava ennen muita historian opintoja.

HI02
Eurooppalainen ihminen
Pakollinen kurssi
Toinen kurssi on eurooppalaista tiede-, taide-, aate- ja kulttuurihistoriaa. Ykköskurssin aineellinen näkökulma ihmisen historiaan vaihdetaan henkiseen näkökulmaan. Kuvallisten ja kirjallisten dokumenttien tulkinta on kurssin keskeinen työskentelytapa. Kurssi opiskellaan ensimmäisenä vuonna ykköskurssin jälkeen.

HI03
Kansainväliset suhteet
Pakollinen kurssi
Kolmas kurssi käsittelee pääasiassa kansainvälisten suhteiden historiaa 1900-luvulla. Aihepiirinä ovat vuosisadan suuret sodat ja muut konfliktit; niihin johtanut kehitys ja sovitteluyritykset. Myös suurvaltojen hegemoniapyrkimykset, YK:n toiminta sekä kolonialistisen järjestelmän purkautuminen kuuluvat kurssilla opiskeltaviin asioihin. Kurssilla hyödynnetään elokuvamateriaalia opiskelussa. Kurssi suoritetaan toisena vuotena edeltävinä opintoinaan kurssit HI 01 ja HI 02.

HI04
Suomen historian käännekohtia
Pakollinen kurssi
Neljännellä kurssilla tarkastellaan suomalaisten historiaa autonomian alusta nykypäivään. Valtiollinen ja yhteiskunnallinen kehitys sekä suomalaisten kulttuurisen identiteetin vahvistuminen ovat keskeisiä näkökohtia kurssilla. Kurssi suoritetaan osittain itsenäisenä portfoliotyöskentelynä luokkahuoneen ulkopuolella opettajan ohjeiden mukaisesti. Kurssi opiskellaan kolmantena vuonna edeltävinä opintoinaan muut pakolliset kurssit.

HI05
Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
Syventävä kurssi
Tällä syventävällä historian kurssilla tutkitaan suomalaisten esihistoriallisia juuria sekä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehitystä Ruotsin vallan kaudella. Historiallisen lähdeaineiston tarkastelu sekä kirjallisten dokumenttien tulkinta korostuvat kurssilla. Helsingin ja Espoon rakennuskantaa sekä museoita hyödynnetään kurssilla. Oppimismenetelmiltään kurssi jakautuu kahteen osaan: ensimmäisellä puoliskolla pidetään oppimispäiväkirjaa ja suunnitellaan toisen puoliskon ryhmäprojektia, missä tukeudutaan historialliseen havaintomateriaaliin, esim. museoiden aineistoihin. Toisen opiskeluvuoden kevätlukukausi on paras ajankohta kurssin suorittamiselle.

HI06
Kulttuurien kohtaaminen
Syventävä kurssi
Kuutoskurssin ajatuksena on tarkastella maailmanhistoriaa ei-eurooppalaisesta näkökulmasta. Alkuperäiskansojen historia ja muiden maanosien kulttuurihistoria ovat kurssin keskeistä sisältöä. HI 06 on samalla historian työkurssi, jolla perehdytään historian tutkimusmenetelmiin laatimalla opettajan ohjauksessa omakohtainen tutkielma jonkin Euroopan ulkopuolisen maan historiasta. Samalla opiskellaan sähköistä aineiston hakua, lähdeviittausten tekemistä ja ennen muuta lähdekritiikkiä. Paras ajankohta kurssin suorittamiselle on kolmannen vuoden syksy.

HI07
Historian kertauskurssi
Soveltava kurssi
Seitsemäs kurssi on historian kertauskurssi, jolle voivat osallistua ainoastaan ne opiskelijat, jotka kirjoittavat historian ainereaalikokeessa. Kurssin tarkoituksena on valmistautua ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla lukion historian oppimäärän keskeiset sisällöt sekä tutkimalla erilaisia aineistopohjaisia tehtäväesimerkkejä. Kurssi päättyy preliminääriin, joka on yo-kirjoituksiin valmistava koe. Kurssi järjestetään vuosittain kolmannessa jaksossa kolmannen vuoden opiskelijoille.

HI08
Ajankohtaiset kansainväliset konfliktit
Soveltava kurssi
Soveltava kahdeksas kurssi käsittelee ajankohtaisia kansainvälisiä konflikteja. Kurssi jatkaa siitä mihin kolmoskurssi päättyy. Kansainvälisen politiikan ajankohtainen seuraaminen mediassa antaa valmiuksia käsitellä ylioppilaskirjoitusten tehtäviä, joissa vaadittava osaaminen koskettaa nykypäivän maailmaa ja sen ulkopoliittisia sekä kulttuurisia konflikteja. Kurssi opiskellaan projektiluontoisesti verkkokurssina ja ryhmissä työskennellen, johonkin kansainvälisen politiikan aihealueeseen valinnaisesti syventyen. Kurssi on suunnattu kakkosille ja kolmosille, erityisesti historian kirjoittaville abeille.