Kurssin arviointi

Arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle kurssin alussa ja arviointi suoritetaan kurssin päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu opiskelijan antamaan näyttöön. Näyttö kurssin tavoitteiden saavuttamisesta voi olla kirjallinen koe, opettajan havainnot opintojen edistymisestä kurssin aikana tai opiskelijan muut tuotokset kurssin aikana. Myös opiskelijan itsearviointi tai kurssin muiden opiskelijoiden antama vertaisarviointi voidaan ottaa huomioon arvosanaa määritettäessä.

Kurssin arvioinnista sovitaan kurssin ensimmäisillä oppitunneilla. Arviointiin vaikuttaa keskeisesti opiskelijan työskentely kurssilla. Arviointia ei siis ole pelkästään koe jakson päätteeksi vaan arviointi on monipuolista. Jakson lopussa on arviointiviikko. Kurssin alussa sovitaan myös arviointiviikon ohjelmasta.

Jakson päättyessä arvioinnissa käytettävä materiaali tulee olla opettajan käytettävissä viimeistään ko. jakson uusintakuulustelupäivään mennessä, ellei opettaja ole ilmoittanut muunlaista aikataulua. Mikäli kurssiin kuuluvia suorituksia jää puuttumaan, opettaja voi arvioida kurssin P-merkinnällä tai alentaa kurssin arvosanaa. Uusintakuulustelun jälkeen opettaja ei ota puuttuvia töitä vastaan. Mikäli P-merkintä johtuu koesuorituksen puuttumisesta, kurssi arvioidaan opiskelijan osallistuttua uusintakuulusteluun.

Kurssit arvioidaan pääsääntöisesti numeroin (4-10) ja suoritusmerkinnöin (S=suoritettu, K=keskeytetty, P=suorituksia puuttuu). Soveltavat kurssit arvioidaan hyväksytyillä arvosanoilla (5-10) tai suoritusmerkinnöillä S tai K.

Kurssi keskeytyy
Kurssi keskeytyy, ellei sitä suoriteta hyväksytysti määräaikaan mennessä asianosaisen opettajan ohjeiden mukaan. Kurssin keskeytyminen merkitään jaksotodistukseen K-kirjaimella. Suorituksen saaminen keskeytyneestä kurssista edellyttää kurssin suorittamista kokonaan uudelleen.

Etenemiseste
Opiskelijalle syntyy etenemiseste, jos hän saa kahdesta peräkkäisestä kurssista hylätyn arvosanan. Tämän aineen opintoja ei voi jatkaa ennen kuin toinen hylätyistä kursseista on suoritettu hyväksyttävästi.

Toisissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien arviointi
Arviointi perustuu ensisijaisesti kurssin järjestäneen oppilaitoksen arviointiin. Lopullisesta arvosanasta päättää kyseisen aineen opettaja tarvittaessa yhdessä rehtorin kanssa. Toisessa lukiossa suoritetusta pakollisesta tai syventävästä kurssista annetaan numeroarviointi. Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit arvostellaan pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä. Opiskelijalta voidaan myös vaatia lisäsuorituksia.