Kuvataide

 

Arviointi kuvataiteessa
Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu visuaaliseen havaitsemiseen ja ajatteluun, kuvalliseen tuottamiseen, visuaalisen kulttuurin tulkintaan sekä esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä.

Kuvataiteen kurssien arviointi perustuu työskentelyprosessin sekä töiden arviointiin. Kuvataiteen kurssin viimeinen oppitunti on koeviikolla, mihin mennessä kaikki työt on oltava valmiita ja palautettuna arvioitavaksi. Jos opiskelija ei palauta töitään ajoissa tai ei noudata muita kurssin suoritusedellytyksiä, kursia ei voi arvioida ja se keskeytyy.

Suoritusjärjestys ja edeltävät opinnot
Kuvataiteen kursseja voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. KU01 ja KU02 ovat pakollisia kuvataiteen kursseja. KU03 ja KU04 valtakunnallisia syventäviä kursseja ja  KU05-KU19 ovat Viherlaakson lukion koulukohtaisia soveltavia kursseja. Kuvataiteen lukiodiplomin suorittaminen edellyttää neljän lukion hyväksymän kuvataiteen kurssin suorittamista. Mediadiplomi edellyttää 4 lukion hyväksymän mediaa käsittelevän kurssin suorittamista.

Materiaalimaksu
Kuvataiteen kurssien materiaalimaksu maksetaan kurssin alussa ensimmäisen viikon aikana. Materiaalimaksun turvin kuvataiteen kursseille hankitaan tarvittavat, laadukkaat materiaalit keskitetysti. Kuvataiteen kursseilla voi opiskella vain, jos opiskelija on maksanut materiaalimaksun.

KU01
Minä, kuva ja kulttuuri
Pakollinen kurssi
Mitä taide on? Miksi taidetta tehdään ja mikä on ollut taiteilijan tehtävä eri aikakausina?
Miten kuvat ovat syntyneet ja syntyvät tänä päivänä? Miten taiteen käsitteitä, materiaaleja ja välineitä käytetään? Miten tarkastelen taidetta? Mitä ja miten taide kertoo eri aikojen elämästä? Mitä taide on minulle?

Kurssilla pohditaan omaa suhdetta taiteeseen itse tekemällä ja taiteen eri muotoja ja taidekäsityksiä tarkastellen. Taiteen historia ja nykyisyys ovat oman tekemisen pohjana. Omassa taiteellisessa työskentelyssä opiskellaan ja kerrataan kuvan tekemisen perusteita, taiteen käsitteistöä ja tekniikoita. Ajankohtaiseen taidetarjontaan tutustutaan näyttelykäynnillä.

KU02
Ympäristö, paikka ja tila
Pakollinen kurssi
Ympäristö on jotakin mikä ympäröi meitä. Se voi olla luontoa tai ihmisen muotoilemaa, fyysistä, henkistä tai/ja sosiaalista. Mikä sinua ympäröi ja minkälainen on sinun henkilökohtainen näkökulmasi ja suhteesi näihin asioihin? Tavoitteena on tutkia ja jalostaa omaa ympäristösuhdetta taiteen avulla ja keinoin esim. yhteisö- ja ympäristötaiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun näkökulmista.

KU03
Media ja kuvien viestit
Syventävä kurssi
Kurssilla eritellään ja kehitetään omaa mediasuhdetta. Mitä media on ja miten kuvalla voidaan viestittää, kertoa ja vaikuttaa mediassa. Kuvaviestejä tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: vastaanottajan-, tekijän- ja käytetyn median näkökulmista. Tarkastelun kohteena voivat olla mm. kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu. Harjoitustöissä opiskellaan graafista suunnittelua sekä mediakuvien aatekriittistä ja kulttuurista tarkastelua. Pohditaan perinteistä ja uudistuvaa kuvakerrontaa mm. valokuvan roolia mediassa. Muita mahdollisia aiheita ovat elokuva ja video sekä visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa.

KU04
Taiteen kuvista omiinkuviin
Syventävä kurssi
Mistä asioista oma kuvailmaisusi ammentaa? Missä ovat kuvan tekemisesi juuret? Kurssilla opiskellaan tietoista taiteen tuntemuksen hyödyntämistä omassa kuvailmaisussa sekä pohdiskelevan itsenäisen työskentelyn eri vaiheita ja tapoja. Keskeistä on aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia. Kurssilla hahmotellaan kuvataiteen historiaa, taiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja pääpiirteitä teemallisesti ja ajallisesti eri aikoina ja eri kulttuureissa. Kurssi valmentaa hyvin lukion kuvataiteen diplomin tekemiseen.

KU05
Nykytaiteen työpaja
Syventävä kurssi
Kurssilla opiskelemme kuvataiteen ajankohtaisia ilmiöitä. Teemme näyttelykäynnin johonkin ajankohtaiseen nykytaiteen näyttelyyn esim. Kiasmaan. Käynnin pohjalta tarkastelemme nykytaidetta ja sen taustalla vaikuttavia ilmiöitä sekä erilaisia taidekäsityksiä. Omassa kuvan tekemisessä käytämme erilaisia työmenetelmiä ja nykytaiteen keinoja. Nykytaide, erilaiset kulttuurit ja ympäristön visuaaliset merkitykset löytävät uuden muodon osana kurssilaisten omaa ilmaisua. Harjoittelemme prosessinomaista työskentelyä joko oman produktion tai ryhmätyöskentelyn parissa Kurssilla syntyvät teokset voivat olla esimerkiksi maalauksia, veistoksia, kollaaseja tai tilataideteoksia.. Taiteiden väliset projektit toteutettuna kouluun tai koulun ulkopuolelle voivat tulla myös kyseeseen.

KU06
Digitaalinen kuva
Soveltava kurssi
Kurssilla opiskellaan digitaalisen kuvankäsittelyn perusteita, ilmaisutapoja ja tekniikoita.
Oman tekemisen kautta pohditaan digitaalista kuvaa ilmiönä, sen ilmaisullisia ja viestinnällisiä ominaisuuksia sekä mahdollisuuksia. Erilaisten harjoitustöiden avulla tarkastellaan digitaalista kuvaa taiteessa, mediassa ja omassa kuvailmaisussa.

KU07
Video ja elokuvailmaisu
Soveltava kurssi
Kurssilla opiskellaan video- ja elokuvailmaisun perusteita, ilmaisutapoja, tekniikoita ja suunnittelu- sekä toteuttamisprosesseja. Työskentely on ryhmätyötä (tai vähintään parityötä), jossa opitaan tuotantoprosessin suunnittelu ideasta käsikirjoitukseksi. Keskeistä on monivaiheisen projektin hallinta eli työskentely tehtäväjaosta kuvaukseen ja editointiin. Tarina ja dramaturgia rakennetaan liikkuvan kuvan keinoin soveltamalla teknisiä ja elokuvailmaisullisia keinoja.

Kurssilla opiskellaan myös elokuvan historiaa ja lajityyppejä, joita analysoidaan, arvioidaan ja sovelletaan omassa videotyöskentelyssä. Elokuva- ja mediataide, taideteokset, ympäristön kuvat, kirjat, lehdet, museot, näyttelyt jne. ovat ohjatusti tiedon lähteinä sekä oman taiteellisen työskentelyn innoittajina.

KU08
Valokuvaus
Soveltava kurssi
Miten valokuva syntyy? Kurssilla koet mustavalkokuvan syntymisen ihmeen negatiivista positiivivalokuvaksi. Kurssi painottuu mustavalkovalokuvauksen teknisten, kerronnallisten ja ilmaisullisten ominaisuuksien opiskeluun. Opettelemme järjestelmäkameran ominaisuuksia ja kuvaamista. Valokuvan ilmaisukeinot – valo, tila, aika, kuvakulmat, kuvarajaus, liike, sarjallinen kuvakerronta jne. ovat keskeisessä tarkastelussa. Kurssilla opit soveltamaan valokuvauksen ilmaisullisia ominaisuuksia omassa kuvailmaisussasi sekä kameran takana että pimiössä.

Kurssilla opiskellaan myös valokuvauksen historiaa ja lajityyppejä. Valokuvan tulkinta ja arvioiminen syventää valokuvataiteen ymmärtämistä sekä oman ilmaisun kehittymistä. Retki valokuvanäyttelyyn on mahdollinen.

KU09
Kuvaviestintä ja käyttögrafiikka
Soveltava kurssi
Kurssilla opiskellaan kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun perusteita niin vastaanottajan, käytetyn viestintävälineen kuin viestin tekijän näkökulmasta. Omissa kuvaviesteissä, joita voivat olla kuvasarjat, kuvitukset, taitot, julisteet, valokuvat, logot jne. pohditaan kuvan erilaisia rooleja ja tehtäviä suhteessa tekstiin, haluttuun viestiin sekä kohderyhmään. Kuvan tekemisen avulla opiskellaan typografiaa, kirjainten historiaa ja erilaisia tekstityyppejä.

KU10
Video- ja elokuvailmaisun jatkokurssi
Soveltava kurssi
Kurssille osallistuminen edellyttää KU07 (video- ja elokuvailmaisun perusteet) tai KU08 (valkuvauksen perusteet) -kurssin suorittamista. Tavoitteena on perustietojen ja taitojen soveltaminen sekä syventäminen paneutumalla omaan pitkäkestoiseen taiteelliseen työskentelyyn. Kurssilla työskennellään joko yksin tai ryhmässä lukion vuoden ajankohtaisia teemoja hyödyntäen. Työskentelyn tuloksena voi olla valokuvasarja, -kirja tai -installaatio, videoprojekti, animaatio tai dokumenttisarja. Omasta työprojektista tehdään portfolio, jossa havainnoidaan ja eritellään omaa valokuva- tai videotyöskentelyä.

KU11
Piirustus ja maalaus
Soveltava kurssi
Kurssilla syvennellään omaa kuvailmaisua perehtymällä erilaisiin piirros- ja maalaustekniikoihin, menetelmiin ja aiheisiin. Kuvan tekemisessä opiskellaan kuvan rakentamisen keskeisiä osa-alueita, kuten esimerkiksi sommittelua, valon, varjon, värin, valöörin, kontrastin, tilan, rytmin, liikkeen vuorovaikutusta. Tavoitteena on harjaannuttaa käden, sydämen ja silmän yhteistyötä ympäröivän todellisuuden havainnoimisessa, tutkimisessa, tulkinnassa ja taltioimisessa. Myös sisäiset näkymät ovat syntyvien teosten lähteenä.

KU12
Taidegrafiikka
Soveltava kurssi
Kurssilla opiskellaan koho- ja syväpainografiikan tekniikoita ja ilmaisua sekä pitkäjänteistä kuvan tekemisen tapaa idealuonnoksesta painetuksi vedokseksi. Kurssilla tutustutaan taidegrafiikan historiaan ja nykyisyyteen. Näyttelykäynti tai taiteilijatapaaminen on mahdollinen.

KU13
Keramiikka ja design
Soveltava kurssi
Savi on historiallinen taiteen materiaali, joka taipuu tänä päivänäkin moneksi asiaksi. Tällä kurssilla opiskellaan erilaisia saven työstötekniikoita ja niiden sovelluksia sekä mahdollisuuksien mukaan kokeillaan dreijausta. Savesta suunnitellaan, muotoillaan ja valmistetaan erilaisia käyttöesineitä sekä pienoisveistoksia, joiden tekemisessä tutustutaan erilaisiin koristelutekniikoihin, polttamiseen sekä lasittamiseen. Harjoituksissa pohditaan esineen toimivuuden ja muotoilun välistä suhdetta sekä designprosessin eri vaiheita ideasta esineeksi. Kurssilla tutustutaan myös esinesuunnittelun historiaan

KU14
Arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri
Soveltava kurssi
Olisiko sinusta arkkitehdiksi tai sisustajaksi? Kurssilla opit rakentamisen ja sisustamisen tyylihistoriaa ja keskeistä käsitteistöä. Tarkastelemme alue- ja rakennussuunnittelun periaatteita, asutuksen ja rakennuskannan muodostumista ja kehitystä. Kotiseutu toimii yhtenä tutkimuskohteena merkittävien rakennusten ja arkkitehtien rinnalla.

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan rakennus- ja sisustusprojektien malleja rakentamisen tarpeiden, olosuhteiden ja estetiikan näkökulmasta. Pienoismalleja tehden tutkimme rakennuksen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta käyttäjän näkökulmasta. Pyrimme muodostamaan yleisnäkemyksen arkkitehtuurista ja sisustusarkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina.

KU15
Lavastus ja tilataide
Soveltava kurssi
Mistä juhla syntyy? Lavastuksen merkityksen ja tehtävän ymmärtäminen osana tapahtuman tai esityksen kokonaisuutta on kurssin keskeinen sisältö. Kurssi rakentuu tietyn juhlan tai produktion ympärille niin, että tuotetaan lukion erilaisiin tapahtumiin liittyen tilataiteellisia kokonaisuuksia, joiden myötä perehdytään lavastustaiteen perusteisiin. Teemme kaksi- ja kolmiulotteisia lavasteita ja opiskellaan kolmiulotteisen tilataiteen keskeistä sanastoa ja ajattelua.

Työskentelyn ennen kaikkea ryhmätyötä, jossa työstetään visuaalisesti yhtenäisen lavastuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus. Pitkäjänteisen luovan prosessin tekeminen ja hallinta sekä työskentely tapahtuu ryhmän yhteistuotantona.

KU16
Maalauksen työpaja
Soveltava kurssi
Maalaamisen ilo lähtökohtana pyrimme syventämään ja laajentamaan omaa henkilökohtaista kuvallista ilmaisua. Etsimme kuvailmaisun omaleimaisuutta ja omia vahvuuksia maalauksen tekijänä. Tarkastelemme väriä materiaalina ja maalauksen ilmaisullisena elementtinä sekä maalausprosessin kokonaisvaltaisena johdattajana.

Työskentelemme pitkäjänteisesti käyttäen erilaisia maalaustekniikoita ja materiaaleja. Opettelemme kunkin maalaustekniikan suomia ilmaisullisia erityisominaisuuksia. Temaattisen työskentelyn kautta ainakin akvarelli ja akryyli- tai öljyväreillä maalaaminen tulee tutuksi. Tutustumme maalauspohjien valmistukseen ja kiilakehyksien kokoamiseen. Harjoitamme oman luovan työskentelyn havainnointia, tulkintaa ja arviointia. Perehdymme maalaustaiteeseen näyttelyn ja /tai luentojen kautta.

KU17
Kokeileva kuvanveisto
Soveltava kurssi
Fyysisyys, energia, voima ja herkkyys kolmiulotteisessa työskentelyssä mahdollistavat laajan tunneilmaisun – löydätkö tällä kurssilla itsestäsi uusia puolia?

Kurssilla tutkitaan avaruudellista hahmotuskykyä ja tilakäsitystä kolmiulotteisen työskentelyn avulla. Tutkimme plastista muotoa, sen luonnetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja niiden ilmaisullisia ominaisuuksia. Tutustumme eri materiaaleihin ja kuvanveiston menetelmiin historiassa sekä nykytaiteen lähestymistapoihin tilallisessa työskentelyssä.

Teemme materiaalisia kokeiluita, pieniä kipsitöitä sekä isompia veistoksia tai tilataidetta. Tutkimme materiaalin ja muodon yhteyttä ja plastisen työskentelyn ilmaisullisia ulottuvuuksia. Suuretkin projektit ovat mahdollisia.

KU18
Kuvataiteen lukiodiplomi
Soveltava kurssi
Kuvataiteen lukiodiplomi on portfoliomuotoinen itsenäinen näyttö kuvataiteen osaamisesta ja useat taideoppilaitokset antavat pisteitä sen tekemisestä jatko-opintoihin pyrittäessä. Ennen kurssille osallistumista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna neljä (4) lukion hyväksymää kuvataiteen kurssia.

Lukiodiplomin suorittamisen vuosittaiset teemat, tehtävät, ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon määrittelee Opetushallitus. Tehtävät ja diplomiin liittyvät ohjeistukset ovat nähtävillä internetissä: www.edu.fi (Hae: lukio-opinnot ja lukiodiplomit). Diplomin tekijöille suositellaan KU05 Nykytaiteen työpaja kurssia, jossa harjoitellaan pitkäkestoisen taideprojektin suunnittelua ja toteutusta sekä KU04 Taiteen kuvista omiin kuviin, jossa harjoitellaan tunnistamaan oman kuvan tekemisen taustalla olevia asioita.