Liikunta

LI1
Energiaa liikunnasta
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

LI2
Aktiivinen elämäntapa
Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

LI3
Terveyttä liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

LI4
Yhdessä liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.

LI5
Hyvinvointia liikkuen
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

 

Soveltavat kurssit

LI06 Vanhat tanssit ja etiketti 

Tavoite 

Kurssin merkittävin tavoite on yhteisöllisyyden kehittäminen, tanssin ilon kokeminen sekä piiri- ja parinvaihtotanssien kuvioiden ja tanssiaskelten oppiminen. Kurssin tavoitteena on siirtää sukupolvelta toiselle perinteistä tanssietikettiä ja kohteliasta käytöstä vaihtuvia tanssikumppaneita kohtaan.  Opiskelija oppii tanssimaan erilaisten tanssikumppaneiden kanssa ja käyttäytyy kaikkia kohtaan ystävällisesti. Kurssi kehittää opiskelijoiden esiintymistaitoja kolmen tanssinäytöksen avulla. 

Sisällön kuvaus 

Kurssi sisältää tanssiharjoituksia, kaksi kenraaliharjoitusta ja kolme tanssiesitystä. Kurssilla harjoitellaan 15-18 tanssia, joista esitysohjelmistoon mahtuu noin 13 tanssia. Osa kurssilaisista osallistuu kurssilaisten oman tanssin suunnitteluun ja koreografian opetukseen koko ryhmälle. Opiskelijaryhmä juontaa vanhat tanssit. Lisäksi yksi tanssijoista pitää vanhan puheen ikäluokalleen ja juhlayleisölle torstai-illan juhlassa. 

Opetusmenetelmät 

Kurssilaiset osallistuvat tanssiharjoituksiin. Harjoituksissa ja esityksissä kaikki tanssivat kaikkien kanssa. Pari vaihtuu tanssien välillä ja suurimmassa osassa tansseista myös tanssin aikana. Tanssiaskeleita harjoitellaan erilaisissa muodostelmissa; yksin, parin kanssa, riveissä, avorivistöissä, piireissä, pienryhmissä. Tanssikurssin aikataulut ja informaatiot löytyvät gsuiten huoneesta, josta kurssilaiset löytävät myös tanssivideot. Opiskelija voi harjoitella ja kerrata tanssiaskeleita oppituntien lisäksi myös kotona videolta. 

Arviointi 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin oppituntien lisäksi kurssin hyväksytyn suorittamisen edellytyksenä on osallistuminen viikon seitsemän kahteen kenraaliharjoitukseen ja kolmeen tanssiesitykseen. Ensimmäinen esitys on torstai-iltana viikolla seitsemän. Toinen ja kolmas tanssiesitys on perjantaipäivän aikana viikolla seitsemän. 

 

LI7
Liikkuvakoulu-, kilpailu-, valmennus ja erotuomarikurssi
Kurssilla syvennetään omia vahvuuksia eri liikunnan osa-alueilla ja hyödynnetään omaa osaamista muiden lukiolaisten aktivoimiseksi ja liikuttamiseksi.

Liikkuvakoulu kurssilaiset kuuluvat liikkuva koulu työryhmään. Ryhmä kehittää ja järjestää lukiolaisille aktiivista toimintaa koulupäivien aikana. Ryhmä osallistuu koulun liikuntaolosuhteiden kehittämiseen. Kurssin voi suorittaa 0,5-1 kurssin laajuisena

Kilpailu-, valmennus-, ja erotuomarikurssilla syvennetään osaamista omassa harrastuksessa. Kurssilaiset tekevät oman kehittymissuunnitelman, seuraavat viiden oppitunnin ajan omaa kehittymistään ja tekevät raportin omasta kehittymisestään. Kurssiin kuuluu myös tuoda omaa osaamistaan kahden oppitunnin verran muiden lukiolaisten käyttöön pitämällä lukiolaisille liikuntatuokioita omassa lajissaan. Kurssin voi suorittaa 0,5 kurssin laajuisena.

LI8
Uudet lajit/liiku monipuolisesti kurssi
Kurssin tavoitteena on löytää opiskelijalle mieluisa liikuntaharrastus, jota hän voisi harrastaa myös omalla ajallaan. Tavoitteena on tutustua lähialueen liikuntapaikkatarjontaan ja lähialueen urheiluseurojen toimintaan mahdollisimman monipuolisesti.

Kurssin painotuksista sovitaan kurssilaisten kesken. Uusina lajeina kurssilla voidaan harrastaa mm. fresbeegolfia, seinäkiipeilyä, kuntonyrkkeilyä, kinnbalia, la crossea, rullaluistelua, sulkajalkapalloa, speedmintonia, padelia ja parkouria. Lisäksi käydään tutustumassa lähialueen urheiluseurojen liikuntatarjontaan kuten squashiin ja trampoliinihyppyihin.

LI9
Talviliikuntakurssi
Kurssin tavoitteena on edistää ja tukea opiskelijoiden yhteistoimintaa, kunnon kohottamista ja talviliikuntalajien harrastamista mahdollisuuksien mukaan.

Kurssin aikana tutustustutaan monipuolisesti eri talviliikuntapuotoihin kuten maastohiihto perinteisellä ja vapaalla tyylillä, laskettelu, lumilautailu, hiihtovaellus, lumikenkäily.

Jääliikunta eri muodoissaan; retkiluistelu, curling ja eri jääpelit mahdollisuuksien mukaan

Opettaja ja opiskelijat suunnittelevat yhdessä kurssilla toteutettavat tapahtumat. Tapahtumat suoritetaan opettajan ja opiskelijoiden yhteistyönä. Kurssi toteutetaan yhtenä tai useampana talviliikuntaretkenä. Retki voi olla useampipäiväinen ja suuntautua Pohjois-Suomeen.

LI10
Golfin greencardkurssi
Kurssin tavoitteena on tutustua golfin perusteisiin ja sääntöihin siten, että saa valmiudet golfin greencardin suorittamiseen kurssin aikana.

Kurssi tunnit pidetään sekä koululla että golfkentällä. Teoriaosuudessa käydään läpi golfin tärkeimmät säännöt, pelaaminen ja turvallisuus. Koulun salissa harjoitellaan chipit ja putit saligolf -välineillä. Kurssi jatkuu golfkentällä missä harjoitellaan lyöntejä ja peliä oikeissa olosuhteissa sekä suoritetaan greencard.

Kurssi laajuus on 0,5 kurssia.

LI11
Omalajikurssi 1
Kurssin tavoite on tukea säännölliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun sitoutunutta opiskelijaa.

Kurssin aikana osallistutaan kontrolloidusti säännölliseen, tavoitteelliseen ja johdettuun urheilutoimintaan jossakin liikuntala¬jissa. Opiskelija tekee kurssin alussa tutkielman oman lajin vaatimuksista ja hyväksyttää sen opettajalla. Kurssi jatkuu pitämällä kurssipäiväkirjaa omista harjoituksista ja valmentaja vahvistaa allekirjoituksellaan tapahtumat oikeiksi. Kurssipäivänkirjaan liitetään harjoitus- ja kilpailuohjelma.

LI12
Omalajikurssi 2
Kurssin tavoite on tukea säännölliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun sitoutunutta opiskelijaa.

Osallistutaan kontrolloidusti säännölliseen, tavoitteelliseen, johdettuun urheilutoimintaan jossakin liikuntala¬jissa. Opiskelija tekee kurssin alussa tutkielman (joka syventää omalajikurssi 1:ssä tehtyä tutkielmaa) oman lajin vaatimuksista ja hyväksyttää sen opettajalla. Kurssi jatkuu pitämällä kurssipäiväkirjaa omista harjoituksista ja valmentaja vahvistaa allekirjoituksellaan tapahtumat oikeiksi. Kurssipäivänkirjaan liitetään harjoitus- ja kilpailuohjelma.