Lyhyt matematiikka

Matematiikan opiskelu alkaa yhteisellä matematiikan kurssilla (MAY1 Luvut ja lukujonot). Ensimmäisenä vuonna lyhyen matematiikan kursseilla kertaat peruskoulun matematiikkaa ja opit soveltamaan tietojasi (MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt ja MAB3 Geometria). Lisäksi opettelet ratkaisemaan matematiikan tehtäviä laskinohjelman avulla. Toisena opiskeluvuotenasi tutustut matemaattisen analyysin kurssilla (NB04) derivaattaan ja kurssilla (NB05) tilastojen käsittelyyn sekä todennäköisyyslaskentaan. Kolmannen vuoden pakollisella kurssilla matemaattisia malleja II (NB06)

Pakollisten kurssien lisäksi voit valita toisena tai kolmantena opiskeluvuotenasi kahdesta syventävästä kurssista: kaikille tarpeellisesta talousmatematiikan kurssista (NB07) tai trigonometrian taitojasi syventävästä ja erityisesti fysiikan opintoja tukevasta vektorilaskentaa käsittelevästä kurssista (NB08). Kurssia NB08 suositellaan toiselle opiskelu vuodelle ja NB07 kurssia abivuodelle.

Opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaiset kurssit

MAY01 Luvut ja lukujonot
Pakollinen kurssi, matematiikan yhteinen
Matematiikan yhteisellä kurssilla kertaat peruslaskutoimitukset ja funktiot sekä yhtälöt. Opit käsittelemään lukujonoja ja laskemaan niistä summia, sekä opit logaritmin käsitteen ja ratkaisemaan sen avulla potenssiyhtälöitä.

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt
Pakollinen kurssi
Lyhyen matematiikan ensimmäisellä kurssilla kertaat peruskoulun matematiikkaa ja opit soveltamaan tietojasi. Uutena asiana opit toisen asteen yhtälön ratkaisemisen.

MAB03 Geometria
Pakollinen kurssi
Toisen kurssin aikana harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista ja opit ratkaisemaan käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen.


Opetussuunnitelman 1.8.2005 mukaiset kurssit

vNB04 Matemaattinen analyysi
Pakollinen kurssi
Tällä kurssilla tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opiskelija oppii ymmärtämään derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana.

vNB05 Tilastot ja todennäköisyys
Pakollinen kurssi
Kurssilla käsitellään ja tulkittaan tilastollisia aineistoja ja käytetään laskinta ja tietokonetta tilastotehtävissä. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

vNB06 Matemaattisia malleja II
Pakollinen kurssi
Kurssilla harjoitellaan ratkaisemaan yhtälöitä ja käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä. Opiskelija perehtyy lukujonon käsitteeseen.

vNB07Talousmatematiikka
Syventävä kurssi
Kurssilla perehdytään talouselämässä käytettyihin käsitteisiin ja oman talouden suunniteluun. Kurssilla saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun.

vNB08 Matemaattisia malleja III
Syventävä kurssi
Opiskelija laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta sekä saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn.

vNB09 Lyhyen matematiikan kertauskurssi
Soveltava kurssi
Kun olet päättänyt kirjoittaa lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksissa, niin tarjolla on kirjoituksiin valmentava kertauskurssi (NB09). Matematiikkaa voi oppia vain laskemalla ja ongelmia ratkomalla. Harjoitus tekee mestarin. Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien 1-6 keskeiset sisällöt. Kurssikokeena on valtakunnallinen matematiikan preliminäärikoe.

NB12 Lyhyen matematiikan kerho
Soveltava kurssi
Lyhyen matematiikan kerho tarjoaa kerran viikossa apua matematiikan kotitehtävien tekemiseen.