Maantiede

Maantieteessä opiskellaan maapallon, luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita maapallolla. Maailmaa tarkastellaan luonnonolosuhteiltaan ja kulttuurisesti muuttuvana ympäristönä. Maantieteessä korostuvat ympäristökysymykset ja niiden kansainväliset ratkaisumahdollisuudet.

Viherlaakson lukiossa on mahdollisuus opiskella yhteensä viisi maantieteen kurssia. Kaksi ensimmäistä kurssia, Sininen planeetta ja Yhteinen maailma, ovat pakollisia kursseja. Syventäviä kursseja on kaksi: Riskien maailma ja Aluetutkimus. Riskien maailma -kurssilla pohditaan ympäristön ja ihmiskunnan riskien hallintaa ja säätelymahdollisuuksia. Kurssilla seurataan aktiivisesti ajankohtaisia maailman tapahtumia ja analysoidaan niitä hasardimaantieteen näkökulmasta. Aluetutkimuskurssilla opiskelijat tekevät itse valitsemastaan alueesta tutkielman aiempien maantieteen kurssien tietoja soveltaen. Lisäksi kurssilla tutustutaan paikkatietojärjestelmien ja geomedian käyttöön. Maantieteen soveltavana kurssina on tarjolla maantieteen ylioppilaskokeeseen valmentava Maantieteen kertauskurssi. Maantieteen kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

GE01
Sininen planeetta
Pakollinen kurssi
Kurssilla opetellaan käyttämään luonnonmaantieteen peruskäsitteitä ja perehdytään maapallon planetaarisuudesta johtuviin ilmiöihin.

GE02
Yhteinen maailma
Pakollinen kurssi
kurssin käytyään opiskelija osaa käyttää kulttuurimaantieteen käsitteitä sekä osaa tulkita ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja rakenteita kulttuurimaantieteen teorioita ja malleja hyväksi käyttäen. Opiskelija tuntee myös eri kulttuureja ja osaa arvioida niiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä.

GE03
Riskien maailma
Soveltava kurssi
Kurssilla perehdytään luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviin riskeihin maapallolla. Kurssilainen osaa arvioida niiden merkitystä ihmisen ja ympäristön kannalta sekä tuntee millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee sekä osaa vertailla ja arvioida eri alueiden riskiherkkyyttä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti.

GE04
Aluetutkimus
Soveltava kurssi
Kurssilla opiskellaan kartografian perusteet sekä opetetllaan tuntemaan maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia.

GE05
Maantieteen kertauskurssi
Soveltava kurssi
Oppilas kykenee hahmottamaan pakollisten kurssien aihepiirien keskeisimmät ilmiöt ja niiden välisiä kytkentöjä. Tavoitteena valmentaa oppilasta vastaamaan laajoihin reaalikokeen tehtäviin.