Musiikki

MU01
Musiikki ja minä
Pakollinen kussi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalveluiden käyttäjänä.
Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikan peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

MU02
Moniääninen Suomi
Pakollinen kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalsita musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään.
Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikinkulttuureja ja niiden osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikinvaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua.
Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun ja kuuntelu- ja kommunikointivalmeuksien kehittämiseen.
Sisältöinä eri musiikkilajeja: popuraari-, taide- ja perinnemusiikkia.

MU03
Ovet auki musiikille
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta.
Kurssilla tutustutaan eri musiikkikulttuurien erilaisiin käytänteisiin. Opitaan havainnoimaan ja ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omia musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

MU04
Musiikki viestii ja vaikuttaa
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa.
Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa ja itse tuotettua materiaalia. Tutustutaan musiikin henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja musiikin terapeuttiseen vaikutukseen.

MU05
Musiikkiprojekti
Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.

MU06
Bändikurssi
Soveltava kurssi
Bändikurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija bändissä soittamiseen.
Tutustutaan laulaen, soittaen ja kuunnellen pop- rock- ja jazzmusiikin tyyleihin ja aikakausiin sekä keskeisiin soittimiin.
Jokainen opiskelija perehtyy lähemmin yhteen instrumenttiin (laulu tai soitin). Valmistetaan mahdollisuuksien mukaan monipuolinen ohjelmisto. Ryhmällä on mahdollisuus esittää ohjelmistoa lukion erilaisissa tilaisuuksissa kuten Joulu- ja kevätjuhlissa sekä syys- ja kevät konsertissa sekä vanhempainilloissa.

MU07
Kitaran soiton kurssi
Soveltava kurssi
Opetellaan laulujen säestämisen alkeet.
Harjoitellaan sointumerkeistä soittamista. Tutustutaan kitaran rakenteeseen ja kitaratyyppeihin. Musisoidessa käytettävä ohjelmisto koostuu erityylisistä kappaleista. Aikaisempaa soittotaitoa tai nuottien tuntemusta ei edellytetä.

MU08
Musiikkiteknologian kurssi
Soveltava kurssi
Kurssilla työskennellään tietokoneilla. Kurssin keskeistä sisältöä ovat MIDI- ja audiosekvensseri, nuotinkirjoitus, äänittäminen, muokkaus ja tallennus. Kurssilla perehdytään musiikkiohjelmistoihin. Opetellaan tekemään musiikkia, äänittämään, muokata ja tallentaa musiikkia tietokoneen, iPad- ja Surface-laitteita ja ohjelmistoja hyödyntäen.

Kurssilla voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyöprojekti, johon käytetään montaa eri mediaa, esim. kuvamateriaalia (stillkuva/videokuva), äänimaailmoja (musiikkia, efektejä) ja erilaisia tekstejä.