Psykologia

Miksi ihminen käyttäytyy yksin eri tavalla kuin ryhmässä? Miten meihin vaikutetaan? Miten paljon ympäristö ja kulttuuri muuttavat persoonallisuutta? Psykologiassa ihmistä tarkastellaan tieteen ja tutkimuksen keinoin. Opiskelija saa tietoa ja valmiuksia selittää ihmisen toimintaa ja ymmärtää psyykkisiä tapahtumia. Psykologian antamat tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta ja hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologista tietoa saadaan erilaisia harjoituksia ja omia tutkimuksia tekemällä sekä teorioihin ja ajankohtaisiin tutkimuksiin tutustumalla.

Psykologian pakollinen ensimmäinen kurssi suoritetaan ennen muita kursseja. PS5 -kurssia suositellaan viimeiselle lukiovuodelle ja PS10 kurssi olisi hyvä suorittaa lähellä yo-tutkintoa, jos opiskelija valitsee psykologian yo-tutkinnossa.
Kurssien arviointiin vaikuttavat kurssikoe, kurssin aikana suoritetut harjoitustehtävät, mahdolliset projektityöt tai tutkimukset sekä aktiivinen osallistuminen.

PS01
Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus
Pakollinen kurssi
Kurssilla tutustutaan psykologia-tieteeseen: millä elämänalueilla psykologista tietoa yhteiskunnassa tarvitaan ja miten ihmisen mieltä tutkitaan ja selitetään. Kurssilla tarkastellaan myös psyykkisen toiminnan keskeisiä tekijöitä: minäkäsitystä, itsetuntoa ja mielen hallinta- ja puolustuskeinoja. Tärkeitä aiheita ovat myös oppimisen psykologia ja opiskelun tehostamisen psykologiset keinot sekä ihmisen toiminta ryhmissä. Ryhmäroolit ja normit kertovat, miten meihin vaikutetaan.

PS02
Ihmisen psyykkinen kehitys
Syventävä kurssi
Ihminen muuttuu läpi elämänkaaren. Psyykkistä kehitystä tapahtuu kaikilla psykologian osa-alueilla; ajattelu, kieli, muisti, oppiminen, tunteet ja sosiaaliset suhteet kehittyvät ja muuttuvat. Muutoksen taustalla on monia tekijöitä aina perheen ja lähiympäristön vaikutuksesta yhteiskunnan, median ja kulttuurin vaikutuksiin.

PS03
Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet
Syventävä kurssi
Kurssin keskiössä ovat tietoisuus ja tiedonkäsittelyyn liittyvät ns. kognitiiviset toiminnat. Kurssin pohditaan miten havaintomme syntyvät ja miten tarkkaavaisuus etsii kohteensa. Ilman muistia emme edes osaisi puhua, opiskelusta puhumattakaan. Kurssilla käsitellään muistin psykologiaa ja sitä, miten eri muistijärjestelmämme toimivat.
Pohdimme myös miten aivot ohjaavat tietoisuuttamme, unta ja vireyttä.

PS04
Motiivit, tunteet ja älykäs toiminta
Syventävä kurssi
Miksi teen sellaista, mitä oikeastaan en halua? Miksi haluan vaikka en tee? Kurssilla etsitään vastausta siihen, mikä ihmistä ohjaa, mitkä ovat toiminnan motiivit eli vaikuttimet. Myös tunteet ohjaavat käytöstämme. Kurssin pääteemoja ovat motiivien ja tunteiden tutkimus ja taitava ajattelu. Taitava ajattelu koostuu mm. älykkyydestä, ajattelusta ja kielestä, luovuudesta ja ongelmanratkaisutaidoista.

PS05
Persoonallisuus ja mielenterveys
Syventävä kurssi
Kurssi on kokoava katsaus ihmisen yksilöllisyyteen ja ainutkertaisuuteen. Geneettisten tekijöiden lisäksi meitä muovaat kulttuuri ja oma toimintamme. Kurssilla tarkastellaan persoonallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, ihmisen minuuden ja identiteetin syntyä ja sitä, miten persoonallisuuseroja voidaan selittää. Kurssin aikana tutustutaan myös mielenterveyden häiriöihin ja psyykkisten ongelmien hoitomuotoihin, psykoterapioihin sekä siihen, miten ihmisen on mahdollista lisätä psyykkistä hyvinvointiaan.

PS06
Tutki ja kokeile – tutkimuksen perusteet
Soveltava kurssi
Kurssilla paneudutaan psykologisen tutkimustiedon hankintaan: opiskelija erottaa arkitiedon tieteellisestä tiedosta. Hän oppii tuntemaan ja tulkitsemaan psykologisia tutkimuksia ja ymmärtää niiden merkityksen yksilön ja laajemmin myös yhteiskunnan kannalta. Hän pystyy soveltamaan tutkimustietoa arkitilanteisiin ja laatimaan itse tutkimusasetelmia sekä toteuttamaan yksinkertaisen tutkimuksen myös käytännössä.

PS07
Mediapsykologian kurssi
Soveltava kurssi
Mediatuotteet vaikuttavat meihin eri medioiden kautta. Osan vaikutuksista tiedostamme, osa jää tiedostamatta. Mediapsykologian kurssilla käsitellään sosiaalisen vaikuttamisen, suostuttelun ja manipuloinnin psykologisia keinoja ja vaikutuksia yksilöön ja yhteisöön. Kurssilla pohditaan median myönteisiä ja kielteisiä tieto- ja tunnevaikutuksia. Samalla sivuutetaan sosiaalisen median merkitystä nykyään ja pohditaan erilaisten riippuvuuksien syitä ja hoitamista.

PS08
Sosiaalipsykologian kurssi
Soveltava kussi
Sosiaalipsykologia toimii siltana psykologian ja sosiologian välillä. Kurssilla tarkastellaan yksilöä ryhmän jäsenenä ja ryhmien välisiä suhteita. Ennen ryhmien välisten suhteiden käsittelyä kurssilla pohditaan, miten käsitys itsestä vaikuttaa toimintaan ryhmän jäsenenä, miten ryhmä vaikuttaa meihin ja me vaikutamme ryhmään.

Kurssilla työskennellään pienryhmissä ja tarkastellaan ajankohtaisia sosiaalipsykologisia ilmiöitä sekä Suomessa että maailmalla. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat olleet koulu- ja työpaikkakiusaaminen, vallan eri muodot, mellakat ja kansannousut, kulttuurien kohtaaminen ja monikulttuurisuus, erilaiset yhteisöt ja niiden toiminta sekä muut ajankohtaiset ja opiskelijoita kiinnostavat sosiaalipsykologiset ilmiöt.

PS09
Ihmissuhdetaitojen kurssi
Soveltava kurssi
Kurssilla perehdytään vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin ja kehitetään omia vuorovaikutustaitoja elämyksellisiä ja toiminnallisia harjoituksia hyödyntäen.

PS10
Psykologian kertauskurssi
Soveltava kurssi
Psykologian kertauskurssi valmentaa lähinnä psykologian ainereaaliin. Kurssin aikana harjoitellaan esseevastaustekniikkaa, tutustutaan erilaisiin tehtävätyyppeihin ja kerrataan kaikkien aiempien kurssien keskeiset sisällöt. Kertauskurssin aikana pyritään yhdistämään kaikkien kurssien tietoa ja tarkastelemaan ilmiöitä useista näkökulmista. Kurssilla tutustutaan eritasoisiin vastauksiin ja harjoitellaan vastausten laadintaa yksin ja ryhmissä. Kurssi on tarkoitettu kolmannen vuoden opiskelijoille.