Ranska

RANSKA
Vive le français!

Viherlaakson lukiossa voit opiskella ranskaa joko aivan alkeista lähtien (B3 –kielen oppimäärä) tai jatkaa peruskoulussa aloittamaasi ranskan opiskelua (B2 –kielen oppimäärä). HUOM!: Mikäli suoritat lukion ”normaalissa” kolmen vuoden tahdissa, tulee sinun aloittaa kieliopintosi heti ensimmäisenä lukiovuonna, jotta ehtisit opiskella kaikki yo-kokeen suorittamisen kannalta olennaiset kurssit!

1. VUODEN KURSSIT  (B3-kieli)
Kurssit ranskan opinnot lukiossa aloittaville.
Ensimmäisenä lukiovuonna suoritat ranskaa neljä kurssia (kurssit FD01, FD02, FD03 ja FD04). Opinnot alkavat aivan alkeista; minkäänlaisia etukäteistietoja ranskan kielestä ei edellytetä. Ensimmäisten kurssien aikana opetuksen pääpaino on hyvän ääntämisen oppimisessa. Opetuksessa painotetaan aivan alusta alkaen suullisen kielitaidon oppimista. Etenemistahti on melko verkkainen, tavoitteena on luoda hyvä pohja myöhempiä, nopeammalla tempolla tapahtuvia opintoja varten.

RAB31
Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Syventävä kurssi
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin.

RAB32
Matkalla maailmassa
Syventävä kurssi
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavallisissa asiointitilanteissa.

1. VUODEN KURSSIT  (B2-kieli)
Kurssit peruskoulussa ranskan opinnot aloittaneille.
(Huomaa, että jos sinusta tuntuu siltä, että et ehkä hallitse hyvin peruskoulussa suorittamaasi ranskan oppimäärää, olet lämpimästi tervetullut ”uuteen aloitukseen” B3-kielen ryhmiin, ks. kurssikuvaukset yllä).

HUOM!: Mikäli suoritat lukion ”normaalissa” kolmen vuoden tahdissa, tulee sinun aloittaa kieliopintosi heti ensimmäisenä lukiovuonna, jotta ehtisit opiskella kaikki yo-kokeen suorittamisen kannalta olennaiset kurssit!

Ensimmäisenä lukiovuonna suoritat ranskaa kaksi kurssia (kurssit RAB21 ja RAB22). Molempien kurssien tavoitteena on kerrata ja laajentaa peruskoulussa oppimaasi. Sekä suulliseen että kirjalliseen ilmaisuun ja lukiossa vaadittavaan opiskelijan omatoimisuuteen kiinnitetään suurta huomiota.

RAB33/ RAB21
Elämän tärkeitä asioita
Syventävä kurssi
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

RAB34/ RAB22
Monenlaista elämää
Syventävä kurssi
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

2. VUODEN KURSSIT
Toisena lukiovuonna etenemistahti on ensimmäistä vuotta nopeampaa ja huomiota kiinnitetään nyt entistä enemmän kielen rakenteiden, ja sekä suullisen että kirjallisen ilmaisun oikeakielisyyteen. Suullista ilmaisua harjoitetaan runsaasti. Toisen lukiovuoden viimeisillä ranskan kursseilla huomiota kiinnitetään myös lähestyviin ylioppilaskirjoituksiin ranskan kokeen osalta ja yo-kokeessa vaadittavaan osaamistasoon.

RAB35/ RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito
Syventävä kurssi
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RAB36/ RAB24 Kulttuuri ja mediat
Syventävä kurssi
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta

RAB37/ RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Syventävä kurssi
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

RAB38/ RAB26 Yhteinen maapallomme
Syventävä kurssi
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.