Ruotsi (A-kieli)

Ensimmäisen vuositason opiskelijoille perustetaan pitkän ruotsin ryhmä, jos ryhmään on tulossa noin kymmenen opiskelijaa. Espoossa lukiolaiset tekevät ainevalinnat yhteishaun jälkeen sähköisellä lomakkeella, mistä lukio saa tiedot tulevien opiskelijoiden kielivalinnoista opinto-ohjelmiinsa. Elokuussa valinnat tarkistetaan opinto-ohjauksen kurssilla.

Jos haluat opiskella pitkää ruotsia, täytä sen mukainen kielivalinta sähköiseen hakulomakkeeseen. Tarkista elokuussa perustetaanko ryhmä. Keskustele myös opinto-ohjaajasi kanssa mitä vaihtoehtoja sinulla on pitkän sekä keskipitkän ruotsin opiskelemiseksi.


Opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaiset kurssit

RUA1
Ruotsinkielinen maailmani

Pakollinen kurssi
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.

RUA2
Ihminen verkostoissa

Pakollinen kurssi
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen pohjoismaisessa kontekstissa.

RUA3
Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä

Pakollinen kurssi
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta.

RUA4
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Pakollinen kurssi
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä.

RUA5
Tiede ja tulevaisuus

Pakollinen kurssi
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista.

RUA6
Opiskelu, työ ja toimeentulo
Pakollinen kurssi
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä.

RUA7
Kestävä elämäntapa
Syventävä kurssi
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille.

RUA8
Viesti ja vaikuta puhuen
Syventävä kurssi
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia.

RUA9
Ruotsin abikurssi
Soveltava kurssi
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija YTL:n kielikokeen rakenteeseen. Kurssilla harjoitellaan kokeen eri tehtävätyyppejä.

 


Opetussuunnitelman 1.8.2005 mukaiset kurssit

 

vBA04
Elinympäristömme
Pakollinen kurssi
Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla.

vBA05
Opiskelu ja työ
Pakollinen kurssi
Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää.

vBA06
Kulttuuri ja sen tekijöitä
Pakollinen kurssi
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti.

vBA07
Puhu ja ymmärrä paremmin
Syventävä kurssi
Kurssilla pyritään harjoituttamaan suullista kielitaitoa, puheviestinnän strategioita ja kielen käyttöä eri tilanteissa.

vBA08
Tiede, talous ja tekniikka
Syventävä kurssi
Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä.

vBA10
Ruotsin abikurssi
Soveltava kurssi
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielikokeen rakenteeseen. Kurssilla tutustutaan kuullunymmärtämiskokeen sekä kirjallisen osan eri tehtävätyyppeihin kuten esim. monivalintatehtäviin, avoimiin kysymyksiin, käännökseen, produktiiviseen aukkotestiin, tiivistelmään sekä kirjalliseen tuottamiseen.