Ruotsi (B-kieli)

Peruskoulun 7.luokalta alkavan ruotsin oppimäärä jatkuu lukiossa keskipitkänä oppimääränä. Ruotsin kurssien aikana on tavoitteena saavuttaa hyvä peruskielitaito ruotsin kielessä. Harjoittelemme tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kirjoittamista ja kehitämme suullista kielitaitoa. Pakollisia kursseja on viisi, jotka suoritetaan kahden ensimmäisen lukiovuoden aikana. Kolmantena vuonna on tarjolla syventävät kurssit 6 ja 7 sekä soveltava abikurssi, jotka etenkin ruotsin yo-kokeeseen osallistuvien kannattaa suorittaa.

RUB11
Minun ruotsini
Pakollinen kurssi
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taitoa  ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.  Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle.  Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä. Syvennetään harrastuksiin, perheeseen, ruotsalaiseen kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvän sanaston hallintaa. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin. Kurssin pääpaino on suullisessa viestinnässä ja kurssilla kerrataan peruskoulussa opittuja asioita.

RUB12
Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Pakollinen kurssi
Harjoitellaan aktiivista keskustelua ja kuuntelemista. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisua arkielämässä. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation vaikutusta nuoren ihmisen elämään ja hyvinvointiin.

 


Opetussuunnitelman 1.8.2005 mukaiset kurssit. Kurssikoodit alkavat v-kirjaimella.

vBB03
Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
Pakollinen kurssi
Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa.

vBB04
Elämää yhdessä ja erikseen
Pakollinen kurssi
Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt.

vBB05
Elinympäristömme
Pakollinen kurssi
Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.

vBB06
Puhu ja ymmärrä paremmin
Syventävä kurssi
Kurssilla parannetaan valmiuksia suulliseen ilmaisuun ja aktivoidaan aiemmin opittuja sanoja ja rakenteita. Lisäksi kertaamme kielioppia ja harjoittelemme yo-kirjoituksiin lähinnä kuullunymmärtämisharjoitusten avulla. Kurssikokeena on Opetushallituksen laatima suullinen koe, josta opiskelijat saavat erillisen todistuksen ruotsin suullisesta osaamisestaan.

vBB07
Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Syventävä kurssi
Kurssilla laajennetaan sanavarastoa, hiotaan kirjallista ilmaisua sekä kerrataan kielioppia. Harjoittelemme yo-kirjoituksiin vanhojen yo-kokeiden ja kuunteluiden avulla.

vBB10
Ruotsin abikurssi
Soveltava kurssi
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielikokeen rakenteeseen. Kurssilla tutustutaan kuullunymmärtämiskokeen sekä kirjallisen osan eri tehtävätyyppeihin kuten esim. monivalintatehtäviin, avoimiin kysymyksiin, käännökseen, produktiiviseen aukkotestiin, tiivistelmään sekä kirjalliseen tuottamiseen.