Saksa

 

Deutsch macht Spaß!

Voit aloittaa saksan kielen opiskelun lukiossa B3 -kielenä. Tällöin opiskelet ensimmäisenä lukiovuonna neljä kurssia saksaa (SAB31, SAB32, SAB33 ja SAB34). Opinnot alkavat aivan alkeista; minkäänlaisia etukäteistietoja saksan kielestä ei edellytetä. Alusta alkaen opiskelussa painottuvat suulliset ja kirjalliset vuorovaikutustilanteet, jotta opit heti käyttämään kieltä arkielämän tilanteissa.

Jos olet opiskellut saksaa jo yläkoulussa (tai alakoulussa), voit jatkaa opiskelua lukiossa B2 -kielenä. Valitse ensimmäisenä lukiovuona kurssit SAB21 ja SAB22. Tai jos haluat kerrata aiemmin oppimaasi, olet tietysti tervetullut jo B3-oppimäärän ensimmäisille kursseille SAB31 ja SAB32, vaikka et täysin vasta-alkaja olisikaan!

1.vuoden kurssit

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Syventävä kurssi
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin.

SAB32 Matkalla maailmassa
Syventävä kurssi
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavallisissa asiointitilanteissa.

SAB33/ SAB21 Elämän tärkeitä asioita
Syventävä kurssi
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB34/SAB22 Monenlaista elämää
Syventävä kurssi
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

 

2. vuoden kurssit:

SAB35/ SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito
Syventävä kurssi

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAB36/ SAB24 Kulttuuri ja mediat
Syventävä kurssi

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta

SAB37/ SAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Syventävä kurssi

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

 

3. vuoden kurssit (lukuvuonna 2017-2018)

vSD08/ vSC06
Yhteinen maapallomme
Syventävä kurssi
Kurssin aihepiireinä oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan liittyvät tekstit. Maapallon nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä käsitellään yleistajuisten tekstien ja myös mediatekstien avulla. Internet osoitteet ja otteet kaunokirjallisista teksteistä tarjoavat tarvittaessa lisää materiaalia.

vSD09/ vSC07
Tiede ja tekniikka
Syventävä kurssi
Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit.

vSD10/ vSC08
Luonto ja kestävä kehitys
Syventävä kurssi
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa.

vSD12/ vSC10
Kertauskurssi (laajuus 0,5)
Soveltava kurssi
Abikurssilla opiskelun tavoitteena on valmistautua saksan ylioppilaskirjoituksiin.