Terveystieto

Terveysviestinnän ja terveystieteellisten tutkimusten seuranta on merkittävässä roolissa kaikkien terveystiedon kurssien aikana, sillä terveystiedon jatkuvan tietotulvan ja terveysmainonnan kriittinen seuraaminen edesauttaa terveystieteen kursseilla ja ainereaalissa menestymistä. Terveystiedon kirjan lisäksi tärkeitä kursseilla käytettäviä materiaaleja ovat sanomalehdet, tiedelehdet ja internetin terveyssivut.

TE01
Terveyden perusteet
Pakollinen kurssi
Terveystiedon pakollinen kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Kurssin sisältöjä ovat terveystieteen käsitteiden määrittely ja terveyden edistämisen problematiikkaan ja mahdollisuuksiin tutustuminen. Kurssilla pohditaan terveyden eriarvoista jakautumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä kuten perimää, elintapoja, ympäristöä, yhteiskuntaa, koulutusta, terveydenhuoltoa sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Opiskelijat valitsevat parinsa kanssa kansantauteihin tai tartuntatauteihin liittyvän aiheen, josta he laativat muulle ryhmälle sekä suullisen että kirjallisen esitelmän. Työhyvinvointia käsitellään myös oppilaslähtöisesti, sillä opiskelijat toteuttavat työhyvinvointiin liittyvän haastattelututkimuksen. Kurssin jokaisen tunnin alussa kukin opiskelija pitää vuorollaan muutaman minuutin terveysviestin valitsemastaan ajankohtaisesta uutisesta.

TE02
Nuoret, terveys ja arkielämä
Syventävä kurssi
Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi joko toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana. Kurssilla käsitellään nimensä mukaisesti nuorta lähellä olevia terveystieteen sisältöjä kuten seksuaalisuutta ja sen monia muotoja, kroppasuhdetta, mielihyvän lähteitä ja biologista perustaa, riippuvuutta ja päihteitä, unta, ravintoa ja liikuntaa. Terveystiedon sisältöjä tarkastellaan yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalisesta näkökulmasta. Kurssin aikana tehdään muutama kirjallinen tehtävä kuten oman kroppasuhteen kuvaus, ruokapäiväkirja ja terveystieteellinen artikkelikatsaus.

TE03
Terveys ja tutkimus
Syventävä kurssi
Kurssin voi suorittaa joko toisen tai kolmannen vuoden syksyllä. Terveys ja tutkimus –kurssi sisältää kolmen kirjallisen ja suullisen tehtävän hyväksytyn suorittamisen. 1) Opiskelija laatii ajankohtaisista terveystieteellisistä aiheista artikkelikatsauksen. 2) Opiskelija tutustuu yhteen tiedelehdessä julkaistuun terveystieteelliseen tai lääketieteelliseen tutkimukseen ja esittelee sen muulle ryhmälle. 3) Opiskelija valitsee itseään kiinnostavan ja terveystiedon sisältöihin liittyvän aiheen ja suunnittelee kyseisestä aiheesta tutkimuksen, jonka myös toteuttaa käytännössä. Tutkimuksesta kirjoitetaan kirjallinen raportti. Terveys ja tutkimus –kurssi valmistaa opiskelijaa terveystieteen ainereaalia varten, sillä tutkimuksen tekemiseen ja tulkintaan perehtyminen kehittää opiskelijaa tarkastelemaan tutkimuksen kautta saatua teoriatietoa kriittisesti.