Taidelinjan valintamenettely

Taidelinjan valintamenettely on uudistettu kevään 2017 yhteishakua varten. Valintamenettelyä yksinkertaistetty ja selkiytetty. Tästä hyötyvät sekä hakijat, peruskoulujen opintojen ohjaajat sekä taidelinjan valintakoetta arvioivat opettajat.

Uudistetussa valintamenettelyssä pisteitä saa ainoastaan valintakokeesta ja todistuksesta. Harrastuneisuuden arvioinnista on luovuttu, koska todistusten vertailu ja yhdenmukainen pisteytys on ollut hankalaa ja toisaalta  todistusten hankkiminen on ollut opiskelijoille kohtuullisen työlästä. Harrastuneisuus tulee ilmi valintakokeessa, josta saa nyt enimmillään 10 pistettä.

Valintakokeessa käytetään arviointilomakkeita. Niissä on kirjattuna kriteeristö, minkä mukaan tehtävät pisteytetään.

Kuvataiteen pisteytys
Ilmaisutaidon pisteytys
Musiikin pisteytys

Tehtaviä on arvioimassa kaksi opettajaa ja heidän perustelut tehtävien arvioinnista kirjataan arviointilomakkeeseen. Keväästä 2017 alkaen musiikin ja ilmaisutaidon tehtävät myös videoidaan. Tallenteita katsotaan ainoastaa mahdollisten oikaisupyyntöjen yhteydessä.

Koska valintakokeesta saa jatkossa kymmenen pistettä, on ollut perusteltua lisätä hiukan myös peruskoulun päättötodistuksesta laskettavien pisteiden painoarvoa. Tämä tehdään painotetun keskiarvon avulla. Äidinkieli, englannin kieli, matematiikka ja historia painotetaan kertoimella neljä. Pärjätäkseen lukiossa opiskelijalla toivotaan olevan hyvät valmiudet ja opiskelutaidot äidinkielessä, vieraassa kielessä, matematiikassa sekä reaaliaineissa, joita tässä painotuksessa edustaa historia.

Vuonna 2018 valintakoe järjestetään toukokuussa 3.5.2018. Hakijat saavat kirjallisen kutsun valintakokeeseen noin viikkoa aikaisemmin.