Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, arviointiin sekä tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. Lisäksi se vahvistaa talousosaamista, oikeudellista ymmärrystä ja kannustaa aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Lähtökohtana on elävän kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisiin asioihin ja maailman tapahtumiin. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisen ajattelun taitoihin, kuten monipuoliseen tiedon hankintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen tulkintaan sekä keskustelu- ja argumentointitaitoihin.

Oppiaineessa pyritään kansainvälisyyteen ja kansainväliseen toimintaan. Yhteiskuntaoppi edistää ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Yhteiskuntaopissa tarkastellaan maailman kehitystä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen näkökulmista.

Opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaiset kurssit

YH01
Suomalainen yhteiskunta
Pakollinen kurssi
Kurssilla tarkastellaan suomalaista yhteiskuntaa. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen sekä korostetaan aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta.

YH02
Taloustieto
Pakollinen kurssi
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Taloutta käsitellään kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

YH03
Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
Pakollinen kurssi
Kurssilla perehdytään Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssin aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

YH04
Kansalaisen lakitieto
Syventävä kurssi
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

YH05
Yhteiskuntaopin kertauskurssi (½ kurssia)
Soveltava kurssi
Kurssilla käydään läpi yhteiskuntaopin keskeiset käsitteet ja aihepiirit. Tarkoituksena on valmistautua ylioppilaskirjoituksiin, opetella erityyppisten tehtävien vastaustekniikkaa sekä yhdistää ja soveltaa eri kursseilla opittuja tietoja.

 


Opetussuunnitelman 1.8.2005 mukaiset kurssit

vYH02
Taloustieto
Pakollinen kurssi
Mistä löytyy uusia ”Nokioita”? Mistä palveluyhteiskunnan kansalaiset saavat toimeentulonsa, kun yritykset siirtävät tuotantoaan ulkomaille? Mitä tapahtuu, kun taloudessa mennään kuin vuoristorataa: hyvät ja huonot ajat vaihtelevat? Miten kuluttajan päätös ostaa hyödyke mahdollisen halvalla liittyy globaaliin talouteen? Onko hyvinvointivaltio vain myytti? Taloustiedon kurssilla perehdytään niin oman talouden, Suomen talouden kuin maailman talouden toimintaan. Tavoitteena on, että opiskelija oppii perustiedot talouselämän toimintaperiaatteista ja käsitteistä. Ajankohtaisia tapahtumia seurataan tiedotusvälineistä. Kurssilla harjoitellaan tilastojen, diagrammien, uutistekstien ja pilakuvien tulkintaa. Yrittäjiä voi tulla kertomaan yrityksestään ja opiskelijat voivat tehdä yritysvierailuja.

vYH03
Lakitieto
Syventävä kurssi
Mitä vuokrasopimuksessa tulee olla? Mitä teen, kun kengät hajoavat muutaman käyttökerran jälkeen? Voinko jäädä ilman perintöä? Lakitiedon kurssilla harjoitellaan erilaisten yksinkertaisten oikeustoimien tekemistä ja opitaan valvomaan omia oikeuksia. Kurssilla vieraillaan käräjäoikeudessa ja kuullaan lakitiedon opiskelijan oikeustieteellisten opintojen esittely.

vYH04
Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Syventävä kurssi
Eurooppa-kurssilla luodaan kattava katsaus Euroopan unionin historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen hyödyntämällä monipuolisesti kirjallisuutta, asiakirjoja sekä uutismateriaalia. Kukin opiskelija perehtyy yhteen eurooppalaiseen valtioon EU:n jäsenmaana ja esittää tuotoksensa fronterissa. Kurssilla vieraillaan Eurooppa-tiedotuksessa ja tutustutaan Kaisa-kirjaston kattavaan EU-aineistoon.

vYH05
Yhteiskuntaopin kertauskurssi (0,5 kurssia)
Soveltava kurssi
Kurssilla käydään läpi yhteiskuntaopin keskeiset käsitteet ja aihepiirit. Tarkoituksena on valmistautua ylioppilaskirjoituksiin, opetella erityyppisten tehtävien vastaustekniikkaa sekä yhdistää ja soveltaa eri kursseilla opittuja tietoja.